610 Medicine and health

HCRS

"The HRCS is a system for classifying and analysing biomedical and health research funding. Its role is to faciliate research management by answering strategic questions about investment. (...) The Health Categories dimension of the HRCS captures the area of health or disease being studied. There are 21 separate categories which encompass all diseases, conditions and areas of health. (...) Research Activity Codes classify types of research activity.

Diccionari d'infermeria

"Aquest diccionari recull prop d'un miler de termes de l'àmbit de la infermeria, considerats els més rellevants des d'un punt de vista actual, amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès i, sovint, notes contextuals.

"This dictionary includes nearly a thousand terms used in nursing, considered the most important from a point of view, with the names and Catalan definition and the equivalents in Spanish, French and English and often contextual notes. This is the online version of the dictionary nursing work developed by TERMCAT with support from the Department of Health of the Generalitat of Catalonia and the Government of Andorra, in collaboration with the Council graduates of Colleges of Nursing of Catalonia and the NORCAI College of Nursing Barcelona, jointly published by LID and TERMCAT. "

Diccionari enciclopèdic de medicina

"El Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT). Versió de treball en línia posa a l’abast dels usuaris les dades en curs de treball del projecte DEMCAT, que té com a objectiu l’elaboració d’un nou diccionari de medicina en llengua catalana. Aquesta versió que s’ofereix a la consulta pública conté inicialment prop de 70.000 termes catalans amb definició, els equivalents en castellà, francès i anglès (eventualment, en alemany i italià i, en els casos pertinents, nomenclatures científiques) i, a més a més, notes.

"Encyclopedic Dictionary of Medicine (DEMCAT). Version online job offers available to users data ongoing project work DEMCAT, which aims at developing a new medicine in Catalan Dictionary . This version offered to the public consultation initially contains about 70,000 terms Catalans definition equivalents in Spanish, French and English (possibly in German and Italian and, in cases relevant scientific nomenclature) and also also notes.

Terminologia de ciències de la salut

"La Terminologia de ciències de la salut presenta en un únic producte la terminologia procedent de tretze diccionaris relacionats amb les ciències mèdiques i farmacològiques, elaborats pel TERMCAT o amb el seu assessorament i publicats en la col·lecció Diccionaris en línia.

"The health sciences terminology presented in a single product from thirteen dictionaries terminology related to medical science and pharmacology, TERMCAT made by or with the advice and published in the collection Online dictionaries.

Vocabulaire de la Santé

"Ce vocabulaire fait partie d’une collection de vocabulaires thématiques édités par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, au titre du dispositif d’enrichissement de la langue française. Les différents vocabulaires rassemblent les termes et expressions recommandés par la Commission générale de terminologie et de néologie, qu’elle publie régulièrement au Journal officiel de la République française, en application du décret du 3 juillet 1996 relatif à l’enrichissement de la langue française.

"This vocabulary is part of a collection of thematic vocabularies published by the General Delegation for the French Language and the Languages ​​of France, under the French Language Enrichment Device. The various vocabularies contain the terms and expressions recommended by the General Commission on Terminology and Neology, which it publishes regularly in the Official Journal of the French Republic, pursuant to the decree of 3 July 1996 on the enrichment of the French language.

Pages