CC BY-ND: Creative Commons Attribution-NoDerivs License

Contributor Roles Taxonomy

"A high-level classification of the diverse roles performed in the work leading to a published research output in the sciences. Its purpose to provide transparency in contributions to scholarly published work, to enable improved systems of attribution, credit, and accountability. (...) The classification includes, but is not limited to, traditional authorship roles. That is, these roles are not intended to define what constitutes authorship.

HCRS

"The HRCS is a system for classifying and analysing biomedical and health research funding. Its role is to faciliate research management by answering strategic questions about investment. (...) The Health Categories dimension of the HRCS captures the area of health or disease being studied. There are 21 separate categories which encompass all diseases, conditions and areas of health. (...) Research Activity Codes classify types of research activity.

Glosario de la Moda

"El lenguaje del mundo de la moda está plagado de extranjerismos y tecnicismos que aparecen con frecuencia en los medios de comunicación debido a la multitud de eventos y encuentros que se celebran en este sector y a la expansión de la prensa especializada. Por ello, la Fundéu BBVA ha elaborado este documento, en el que se recogen y explican términos específicos relacionados con la moda; se ofrecen recomendaciones lingüísticas en los casos en los que puedan existir dudas y se dan alternativas en español para evitar el uso abusivo de extranjerismos.

"The language of the fashion world is plagued by foreign language and technicalities that appear frequently in the media due to the multitude of events and meetings held in this sector and the expansion of the specialized press. BBVA has produced this document, which contains and explains specific terms related to fashion, offers linguistic recommendations in cases where there may be doubts and alternatives are given in Spanish to avoid the abusive use of foreign languages.

Vocabulari panllatí de les xarxes socials

"Aquest vocabulari conté 114 termes relacionats amb les diferents xarxes socials, especialment el Facebook i el Twitter. Cada terme presenta les denominacions equivalents en sis llengües romàniques (català, castellà -variants d’Europa i de Mèxic-, francès, gallec, italià, i portuguès -variants d’Europa i de Brasil), amb els indicadors de categoria gramatical corresponents, i també en anglès. Les definicions són en català i, en alguns casos, també en castellà.

"This vocabulary contains 114 terms related to different social networks, especially Facebook and Twitter. Each term has the equivalent names in six Romance languages ​​(Catalan, Spanish -variants Europe and Mexico, French, Galician, Italian and Portuguese -variants Europe and Brazil), with corresponding indicators speech and also in English. the definitions are in Catalan and, in some cases, also in Spanish. It has been elaborated within the framework of the Network Panlatin Terminology (really), which aims to promote the development of the Romance languages.

Lèxic de transport turístic

"Aquest diccionari conté més de dos-cents termes específics d'aquest àmbit en onze llengües diferents. Els termes contenen les denominacions i definicions en set de les vuit llengües europees no estatals que han participat en el projecte (aromanès, català, cors, gallec, ladí, occità i sard). A més, es poden consultar els equivalents corresponents en les quatre llengües amb més difusió internacional en el sector (castellà, francès, anglès i alemany).

"This dictionary contains more than two hundred specific terms in this field in eleven different languages. The terms and definitions contained the names of seven of the eight European languages not state who participated in the project (Aromanian, Catalan, Corsican, Galician , Ladin, Occitan and Sardinian). in addition, you can see the corresponding equivalent in the four languages most widely in the international sector (Spanish, French, English and German).

Terminologia dels videojocs

"Aquest diccionari recull prop de tres-cents termes amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès, anglès i alemany. L'obra es fruit d’un treball de col·laboració entre terminòlegs i especialistes del sector. (...) La indústria dels videojocs és avui un fenomen de masses. Les primeres màquines recreatives, aparegudes durant els anys vuitanta, han deixat pas a un mercat que progressivament es consolida com un dels sectors audiovisuals més rellevants.

"This dictionary contains about three hundred names and terms with Catalan definition and the equivalents in Spanish, French, English and German. The work is the result of a collaboration between industry experts and terminologists . (...) the video game industry is now a mass phenomenon. the first gaming machines, which appeared in the eighties, has given way to a market that is gradually becoming one of the most important audiovisual sectors.

Societat de l'informacion. Novèlas tecnologias e Internet

"Aquest diccionari en línia conté la versió occitana del diccionari Societat de la informació. Noves tecnologies i Internet. 2a ed., publicat pel TERMCAT l’any 2003. L’obra recull més de dos mil termes amb les denominacions i la definició en occità i amb els equivalents en català, castellà, francès i anglès. El contingut en occità ha estat redactat per Claudi Balaguer i validat pel Grup de Lingüística Occitana, un grup creat per donar suport a la Secretaria de Política Lingüística en l’aplicació del manament estatutari que ordena que la llengua occitana és oficial a Catalunya.

"This online dictionary Occitan dictionary contains version information society. New technologies and the Internet. 2nd ed., Published by TERMCAT 2003. The work includes more than two thousand names and terms to the definition in Occitan and equivalents in Catalan, Spanish, French and English. the content has been written by Occitan Claudi Balaguer and validated by the Occitan Language group, a group created to support the Language Policy Secretariat in implementing the statutory mandate ordering the Occitan language is official in Catalonia.

Terminologia i fraseologia dels productes informàtics

"Per ajudar en la presa de decisions lingüístiques i terminològiques durant el procés de creació o traducció de productes informàtics en català, us presentem un conjunt de fitxes que apleguen la terminologia i la fraseologia més habituals en aquest sector d’activitat. Hi trobareu: Més de 2.450 fitxes terminològiques corresponents a àmbits d’interès per al sector de la localització: ofimàtica, arts gràfiques i edició electrònica, comerç electrònic, telefonia mòbil, Internet, videojocs, societat de la informació...

"To assist in decision making linguistic and terminology during the creation or translation of computer products in Catalan, we present a set of chips that collect terminology and phraseology common in this industry. You will find: More 2,450 terminology records relating to areas of interest to the field of location: office, graphic and electronic publishing, e-commerce, mobile telephony, Internet, video games, information society ... over 3650 examples of which include chips 'phraseological units in Catalan and English, commonly used in the creation and translation of computer.

Terminologia de màrqueting digital

"En l’àmbit del màrqueting digital i els mitjans socials tot està per aprendre i hi ha un gran escenari creatiu per explorar. Tot es mou ràpidament, el ritme és constant i ja no hi ha opció de tria entre ser-hi o no. Si no s’encara el repte és possible que els usuaris no ens acompanyin. Les estratègies digitals en màrqueting han arribat per quedar-se, i és necessari conèixer-ne els conceptes bàsics per entendre amb quines regles funcionen. Per aquest motiu, el TERMCAT ha considerat necessària l’elaboració d’un recull terminològic que contingui la terminologia bàsica d’aquest àmbit.

"In the field of digital marketing and social media are all learning and there is a big stage to explore creative. Everything moves fast, the pace is steady and there is no option to choose between being there or not. If possible faces the challenge is that users do not join us. the digital marketing strategies are here to stay, and it is necessary to know the basics to understand what rules work. for this reason, TERMCAT considered necessary the elaboration of a terminology compilation containing the basic terminology of the field.

Terminologia del llibre

"Aquest diccionari aplega i defineix prop de dos-cents termes relatius a la indústria editorial corresponents a àrees com l’edició, la impressió, la comercialització i la publicitat. Cada article conté la denominació i la definició en català. La majoria dels termes provenen del Vocabulari panllatí de difusió i de distribució del llibre, obra multilingüe elaborada en el marc de la Xarxa Panllatina de Terminologia (REALITER) sota la coordinació de l’Oficina Quebequesa de la Llengua Francesa, i en la qual el TERMCAT ha participat pel que fa a la terminologia catalana.

"This dictionary defines and brings together nearly two hundred terms relating to the publishing industry relating to areas such as editing, printing, marketing and advertising. Each article contains the name and definition in Catalan. Most come terms Pan-Latin Vocabulary of dissemination and distribution of books, multilingual work made within the network Panlatin Terminology (really) under the coordination of the Office québécois de la langue française, and which has participated TERMCAT terms Catalan terminology.

Pages