Swedish

Nomenclature of Territorial Units for Statistics

"The current NUTS 2013 classification is valid from 1 January 2015 and lists 98 regions at NUTS 1, 276 regions at NUTS 2 and 1342 regions at NUTS 3 level.
The NUTS classification (Nomenclature of territorial units for statistics) is a hierarchical system for dividing up the economic territory of the EU for the purpose of :
The collection, development and harmonisation of European regional statistics
Socio-economic analyses of the regions
NUTS 1: major socio-economic regions
NUTS 2: basic regions for the application of regional policies

Sibelius-Akatemian kirjojen luokitus

Konstuniversitetets bibliotek erbjuder undervisning i informationssökning och informationsanskaffning (informationsläskunnighet) för universitetets studerande och personal. Utöver undervisning erbjuds även individuell handledning som man kan boka hos informatikern vid det egna akademibiblioteket.

Bibliotekets kundtjänst ger handledning i användningen av biblioteket och i materialsökning. Man kan ställa frågor både till kundtjänstpersonalen och via e-­post, eller boka tid hos informatikern.

University libraries offer information search and information literacy teaching for their students and staff. In addition to study-related teaching, individual instruction is also available and can be booked from the information specialists of the academy libraries.

The library staff provides customer guidance for using the library and searching for material. You can ask for advice from the library’s customer service or by email. Detailed questions concerning information acquisition or thesis writing can be discussed in a private information specialist meeting.

Paikkatieto-ontologia

"Paikkatieto-ontologian (PTO) toinen versio muodostuu Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) ja sitä täydentävistä noin 1020 paikkatietokäsitteestä. Paikkatietokäsitteet ovat peräisin Geoinformatiikan sanaston 2. laitoksesta, Paikkatietohakemiston hakusanastosta ja Euroopan komission antamista paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuutta koskevista asetuksista 1089/2010 ja 1253/2013. Viimeksi mainitut käsitteet ovat INSPIRE-direktiivin mukaisia paikkatietokohdetyyppejä.

Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia

"Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia (KEKO) laadittiin ympäristöministeriön rahoittamassa Yhteinen käsitys 2 -hankkeessa vuosina 2014–2015. Hankkeen tavoitteena oli tukea kestävän kehityksen kasvatuksen toimijoiden yhteisen kielen muodostumista. Työhön osallistuivat edustajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksesta, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta, MAPPA-materiaalipankkihankkeesta ja Sanastokeskus TSK:sta.

Julkisten palvelujen luokitus

"Julkisten palvelujen yleinen päätasoluokitus koostuu 27 päätason ja noin 180 alatason luokasta. Luokkien otsikoinnissa käytetyt termit kuvaavat julkisten palvelujen käyttötapauksia ja –tilanteita.
Luokitus on tarkoitettu erityisesti kansalaisille ja yrityksille palveluja tarjoaviin ja niitä kokoaviin verkkopalveluihin ja muihin palvelutietoja sisältäviin järjestelmiin. Verkkopalvelujen esityskerroksessa luokkia voi yhdistellä, tyypillisesti navigointi- ja ryhmittelytarkoituksiin. Tällaisissa yhdistelmäluokissa luokituksen termit säilyvät ennallaan.

"The general classification of public services consists of 27 main levels and about 180 lower-level categories. The terms used in heading headings describe the use of public services and situations.
  The classification is intended specifically for systems and services that provide services to and from citizens and businesses. In the online service presentation platform, categories can be merged, typically for navigation and grouping purposes. In such composite classes, the terms of the classification remain unchanged.

Pages