edit

Vocabulary of the psychology of learning and conditioning

"This is a web interface for consultation online vocabulary conditioning and psychology of learning, indicating the frequency of use of words and their English equivalents, and Louis Garcia Sevilla and Adriana Garau and flowers . This vocabulary was awarded the Prize Marià Aguiló IX in 1978, the Institute of Catalan Studies.

"Aquest web és una interfície de consulta en línia del Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge, amb indicació de la freqüència d’ús dels mots i de llurs equivalències en anglès, de Lluís Garcia i Sevilla i Adriana Garau i Florit. Aquest vocabulari va ser guardonat amb el IX Premi Marià Aguiló l’any 1978, de l’Institut d’Estudis Catalans.

Per a confegir aquest vocabulari, s’han seguit els passos següents: a) Determinació del vocabulari anglès de la matèria. b) Inventari dels vocables usats a les publicacions catalanes de l’especialitat, usant com a canemàs el vocabulari anglès. c) Fixació del lèxic català, emprant com a criteri l’ús, la correcció gramatical, l’exactitud científica i la coherència intrínseca del vocabulari.

Usant com a canemàs el vocabulari anglès, es van buidar totes les publicacions catalanes, sobre condicionament i aprenentatge, que van poder trobar els autors. Van mirar que cada sentit terminològic anglès tingués una expressió catalana que fos concisa i unívoca. Per a complir aquest objectiu, van emprar com a criteri principal l’ús majoritari dels autors, sempre que no fos incorrecte lingüísticament."

Titles
 • Vocabulary of the psychology of learning and conditioning
 • Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
URI http://bartoc.org/en/node/991
Homepage http://cit.iec.cat/VPCA/default.asp
Access
License
Format
Publisher
Address
 • Carrer del Carme, 47
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08001
 • Spain
Languages
 • ca
 • en