edit

TSR ontology

"TSR-ontologia laadittiin Työsuojelurahaston rahoittamana hankkeena, joka toteutettiin alan asiantuntijoista ja Sanastokeskus TSK:n terminologeista koostuvassa työryhmässä vuosina 2011–2013. Työhön osallistuivat edustajat Sanastokeskus TSK:sta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Työsuojelurahastosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, Työterveyslaitoksesta ja Työturvallisuuskeskuksesta. TSR-ontologiaan pyydettiin ja saatiin palautetta myös useilta työryhmän ulkopuolisilta asiantuntijoilta.

TSR-ontologia koostuu Työsuojelurahaston asiasanastosta ja Työsuojelusanastosta (TSK 35), joiden käsitteet on sijoitettu Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) mukaiseen hierarkiaan. Ontologiaa laatinut työryhmä karsi ja päivitti työn aikana sekä Työsuojelurahaston asiasanaston että Työsuojelusanaston käsitteistöä ja lisäsi TSR-ontologiaan tarpeellisina pitämiään uusia käsitteitä.

TSR-ontologiassa on esitetty käsitteiden väliset hierarkkiset suhteet sekä assosiatiivisia ja koostumussuhteita. Käsitteille on annettu suomenkielinen ensisijainen termi sekä mahdollisesti hyväksyttäviä tai hylättäviä synonyymejä. Osalla käsitteistä on englanninkieliset vastineet. Työsuojelusanastosta lähtöisin olevilla käsitteillä on terminologiset määritelmät, ja työryhmä laati määritelmät myös joillekin uusille käsitteille.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät TSR-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska TSR on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten TSR-käsitteiden lukumäärä on esitetty erillisenä lukuna. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto koskee sen sijaan vain TSR-ontologiaa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä."

Titles
 • TSR ontology
 • TSR-ontologia
 • TSR-ontologi
 • TSR ontology
KOS Type
Subject
Languages
 • en
 • fi
 • sv
URI http://bartoc.org/en/node/925
Homepage http://finto.fi/tsr/
Access
License
Format
Publisher
Address
 • The National Library of Finland
 • Fabianinkatu 35
 • Helsinki
 • 00170
 • Finland
Listed in
Services (API)
Size 5110 Preferred terms (2017-01).
Languages
 • en
 • fi
 • sv