edit

Agrotezaver: Flora in Favna

"Prek svetovnega spleta (WWW) je dostopno nešteto seznamov rastlin in živali, in to v najrazličnejših jezikih. V slovenščini je prek spleta na voljo zelo malo tovrstnih informacij, zlasti za živali. Obstajajo sicer nekateri geografsko določeni pregledi po posameznih vrstah, npr. za Triglavski narodni park ali za nekatere naravne rezervate, ni pa najti takih seznamov, kjer bi se uporabniki lahko poučili tako o slovenskih kot hkrati latinskih in angleških imenih. Za imena rastlin je v elektronski obliki dostopen sicer zelo kakovosten Register flore Slovenije, kjer pa ni angleških imen; poleg tega v Registru ni kmetijskega poimenovanja za nekatere pomembnejše vrste, pač pa le botanično.

Kot vir slovenskih gesel smo uporabili nekatere naše učbenike in priročnike, strokovne članke in prispevke iz revij, kot so npr. Zborniki Biotehniške fakultete, Sodobno kmetijstvo, Gozdarski vestnik, Acta biologica slovenica, Acrocephalus ipd., Veliki splošni leksikon DZS ter obstoječe podatke na spletu. S pomočjo latinskih izrazov smo prek mednarodnih tezavrov ter spleta poiskali angleške izraze pa tudi dodatne latinske inačice. Zaradi včasih zelo številnih inačic, bodisi latinskih bodisi angleških, smo med spletnimi naslovi skušali izbrati po našem občutku avtoritativnejše, t.j. tiste, ki jih vzdržujejo uglednejši informacijski sistemi, npr. BIOSIS, ali pomembnejše univerze. Rabo izrazov smo preverjali tudi v zbirkah CAB Abstracts in AGRIS.

Pri rastlinah smo kot kriterij izbora večinoma upoštevali zanimivost oz. aktualnost neke vrste, podvrste oz. zvrsti za kmetijsko ali tehnološko rabo pa tudi prehrano v Sloveniji. Manj znane kmetijske rastline smo vključili, če smo o njih našli podatke v domači strokovni kmetijski literaturi. Nismo pa zajeli le poljščin, vrtnin, sadnih rastlin ipd., ki se gojijo v Sloveniji, pač pa tudi nekatere pomembnejše vrste agrumov in (sub)tropskih rastlin, še posebej če je raba imen takih rastlin dovolj živa tudi v slovenskem jeziku in te rastline tudi poznamo, npr. pomaranča, avokado, sladkorni trs ipd.

Med živali smo uvrstili, z nekaj izjemami pri domačih živalih, le vretenčarje, ki živijo na ozemlju Slovenije. Izbrali smo nekatere bolj znane vrste, četudi je vseh vrst, celo med sesalci, da ne omenimo ptičev, precej več. Med domače živali smo uvrstili tudi nekaj takih, ki jih pri nas v ta namen ne gojimo, pa imajo v svetu precejšen gospodarski pomen in so nam dobro poznane, npr. jak, mungo, kamele starega in novega sveta ipd.

Zaenkrat smo torej izbrali le omejeno število vrst rastlin oz. živali in je končni seznam tako nekoliko subjektiven. Seveda pa ni ovir, da ne bi našega geslovnika dopolnjevali oz. spreminjali."

Titles
 • Agrotezaver: Flora in Favna
 • Agrothesaurus: Flora et Fauna
 • Agrothesaurus: Flora and Fauna
KOS Type
Subject
Languages
 • en
 • la
 • sl
URI http://bartoc.org/en/node/904
Homepage http://www.agroweb.bf.uni-lj.si/geslovnik.htm
Access
Format
Publisher
Address
 • Jamnikarjeva ul. 101
 • Ljubljana
 • 1000
 • Slovenia
Languages
 • en
 • la
 • sl