edit

The panlatine lexicon of economic marketing

"The panlatine lexicon of economic marketing was developed within the Panlatine Network of Terminology (Realiter) and coordinated by Prof. Dr. Angela Bidu Vrănceanu, University of Bucharest. The final synthesis and editing of the material was made by Roxana Cioloaneanu. The field of economic marketing is relatively new and its dynamics is continuous.The applicative interest of this field is complex and refers to aspects of economy, trade, advertising, communication The list of illustrative terms for this field has been selected and limited to about 150 terms, Since marketing is a complex and heterogeneous domain whose limits are difficult to establish, we have tried to cover different areas of marketing by selecting terms belonging to

Of its various sub-areas, such as: marketing research, promotion policy, consumer behavior, distribution policy. This selection is also motivated by the diachronic evolution of marketing, discussed in the literature as being carried out in three stages: 1) 1900-1920: marketing deals with selling products on the market (sale); 2) The 1950s added a dimension, namely, the advertisement; 3) Due to the economic growth of the 50s and 60s, which led to an increase in competition, sales orientation of marketing has turned into customer orientation (consumer behavior) (see Zollondz 2007: 14-20). The elaboration of the marketing lexicon had as its starting point the Romanian language, the terms being selected from the Romanian specialized dictionaries and checked in specialized texts (scientific texts, didactic texts) and in economic press articles. For each term, equivalents were given in six languages

Romance (taking into account their territorial distribution where appropriate): Catalan, Spanish (Spain, Argentina, Mexico), French (France, Canada), Galician, Italian, Portuguese (Brazil). Also for each term the English equivalent is provided. The terms in the Pantellean Lexicon of Economic Marketing can be consulted in each of the above-mentioned languages ​​by using the alphabetical index for each language. All terms benefit from indicating the appropriate grammatical category. For some terms, quasi (synonyms) and / or writing variants have been recorded. (Cvasi) the synonyms in Romanian appear immediately under the title-term, and for the other Romance languages, they are listed one below the other. The arrow (→) means the reference to another title-term

(Quasi) synonym from the list. The inventory of terms includes both simple terms and terminological terms. The latter were taken over as such by the Romanian specialized dictionaries. For some simple terms, with circulation in other specialized languages, as well as in the common language, deconfiguring contexts, extracts from specialized texts and articles in the press and marked

In square brackets []. Each of the contributors to the Panlatine Lexicon of Economic Marketing project is responsible for the terms provided as equivalents in that language. We believe that the panlatine lexicon of marketing will facilitate interlingual communication and will satisfy the complex (extralinguistic, linguistic and terminological) interest in this field. The target audience is represented by specialists

In several areas: economics, commerce, advertising, media and, last but not least, terminologists and linguists. "

"Lexicul panlatin al marketingului economic a fost elaborat în cadrul Reţelei Panlatine de Terminologie (Realiter) şi coordonat de prof. dr. Angela Bidu Vrănceanu, Universitatea din Bucureşti. Sinteza şi redactarea finală a materialului a fost făcută de lect. dr. Roxana Ciolăneanu. Domeniul Marketingului economic este relativ nou, iar dinamica lui este continuă. Interesul aplicativ al acestui domeniu este complex şi vizează aspecte din economie, comerţ, publicitate, comunicare. Lista de termeni ilustrativă pentru acest domeniu a fost selecţionată şi limitată la aproximativ 150 de termeni, consideraţi reprezentativi. Întrucât marketingul este un domeniu complex şi eterogen, ale cărui limite sunt greu de stabilit, am încercat să acoperim diferite zone ale marketingului prin selectarea de termeni aparţinând

mai multor sub-domenii ale acestuia, precum: cercetarea de marketing, politica de promovare, comportamentul consumatorului, politica de distribuţie. Această selecţie este motivată şi de evoluţia diacronică a marketingului, discutată în literatura de specialitate ca desfăşurându-se pe parcursul a trei etape: 1) 1900-1920: marketingul se ocupa de desfacerea produselor pe piaţă (vânzare); 2) din 1950 a mai adăugat o dimensiune, şi anume, reclama; 3) datorită avântului economic din anii 50 şi 60, care a determinat o creştere a concurenţei, orientarea spre vânzări a marketingului s-a transformat în orientarea spre client (comportamentul consumatorului) (cf. Zollondz 2007: 14-20). Elaborarea lexicului de Marketing a avut ca punct de plecare limba română, termenii find selectaţi din dicţionarele specializate de marketing româneşti şi verificaţi în texte de specialitate (texte ştiinţifice, texte didactice) şi în articole de presă economică. Pentru fiecare termen s-au dat echivalente în şase limbi

romanice (ţinând cont de repartiţia lor teritorială acolo unde a fost cazul): catalană, spaniolă (Spania, Argentina, Mexic), franceză (Franţa, Canada), galiciană, italiană, portugheză (Brazilia). De asemenea, pentru fiecare termen este furnizat şi echivalentul englezesc. Termenii cuprinşi în Lexicul panlatin al marketingului economic se pot consulta în fiecare dintre limbile mai sus menţionate prin utilizarea indexului alfabetic alcătuit pentru fiecare limbă în parte. Toţi termenii beneficiază de indicarea categoriei gramaticale corespunzătoare. Pentru unii termeni s-au înregistrat cvasi(sinonime) şi/sau variante de scriere. (Cvasi)sinonimele în limba română apar imediat sub termenul-titlu, iar pentru celelalte limbi romanice, sunt enumerate unul sub altul. Săgeata (→) semnifică trimiterea la alt termen-titlu

(cvasi)sinonim din listă. Inventarul de termeni cuprinde atât termeni simpli, cât şi sintagme terminologice. Acestea din urmă au fost preluate ca atare din dicţionarele de specialitate româneşti. Pentru unii termeni simpli, cu circulaţie în alte limbaje de specialitate, precum şi în limba comună, au fost adăugate contexte de dezambiguizare, extrase din texte de specialitate şi articole din presă şi marcate

prin paranteze pătrate []. Fiecare din colaboratorii la proiectul Lexicul panlatin al marketingului economic este responsabil pentru termenii furnizaţi ca echivalenţi în limba respectivă. Considerăm că lexicul panlatin al marketingului va facilita comunicarea interlinguală şi va satisfece interesul complex (extralingvistic, lingvistic şi terminologic) pentru acest domeniu. Publicul vizat este reprezentat de specialişti

în mai multe domenii: economie, comerţ, publicitate, media şi, nu în ultimul rând, terminologii şi lingviştii."

Titles
 • The panlatine lexicon of economic marketing
 • Lexicul panlatin al marketingului economic
 • Lèxic panllatí de màrqueting econòmic
 • Léxico panlatino del marketing económico
 • Lexique panlatin du marketing économique
 • O léxico panlatino do márketing económico
 • Lessico panlatino del marketing economico
 • Léxico panlatino do marketing econômico
 • Glossary of Economic Marketing
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • fr
 • gl
 • it
 • pt
 • ro
 • es
Created 2011
URI http://bartoc.org/en/node/891
Homepage http://www.realiter.net/wp-content/uploads/2013/06/Lex_pan_MkEc.pdf
Access
Format
Publisher
Address
 • Largo Gemelli, 1
 • Milan
 • MI
 • 20123
 • Italy
Languages
 • ca
 • fr
 • gl
 • it
 • pt
 • ro
 • es