edit

Picture of the classification of the documentary hamlets

"Presentem a continuació un quadre-marc de classificació aplicable a tots els fons dels antics ajuntaments del Pla agregats a Barcelona a la darreria del segle XIX i al primer quart del segle XX. Els municipis del Pla eren institucions similars que havien gaudit de competències paralleles i acomplert idèntiques funcions en un espai físic i un període temporal semblants. (...) El quadre-marc que proposem és una primera aproximació - sòlidament documentada - per poder fer front a la descripció i ordenació d’aquelles sèries més nombroses i comunes dels fons dels pobles agregats que es conserven als diferents arxius municipals de districte. Hem optat per un quadre funcional amb referències orgàniques, atesa la manca d’informació necessària per reconstruir l’estructura orgànica de gairebé tots els pobles agregats."

"We present below a picture frame classification applies to all funds of the former municipalities of Plan added to Barcelona in the late nineteenth century and the first quarter of the twentieth century. Towns Plan were similar institutions that had enjoyed powers parallel and identical functions fulfilled in a physical space and a similar time period. (...) the picture frame is a first approach we propose - solidly documented - to cope with the description and management of those series and many more common funds villages that remain attached to the different municipal archives district. We opted for a table with functional organic references, given the lack of information necessary to rebuild the organizational structure of almost all the hamlets. "

Titles
  • Quadre de la classificació dels fons documentals dels pobles agregats
  • Picture of the classification of the documentary hamlets
KOS Type
Subject
Languages
  • ca
URI http://bartoc.org/en/node/873
Homepage http://w110.bcn.cat/fitxers/arxiumunicipal/pdf/poblesagregats.873.pdf
Access
Format
Publisher
Address
  • Santa Llúcia, 1
  • Barcelona
  • Barcelona
  • 08002
  • Spain
Languages
  • ca