edit

Social media Glossary

"Many social media concepts to missing Finnish terms or used in the terms is the standard deviation, and on the other hand the contents of a number of concepts have different interpretations of these reasons Terminology Center TSK. Started operations in spring 2009 on the initiative of FICORA Terminology Working Group glossary of the project, the purpose of which was to compile a glossary for publication of key concepts related to social media. the enclosed, the project led to a glossary is intended for all Internet and social media users, both private individuals and the organization, as well as social media content services, and producers. vocabulary the aim is to facilitate the communication officers, journalists and translators work.

The dictionary contains 62 concept, the content of which is described in the specification and in the means of additional observations. The concepts are given in Finnish term recommendations and to those in Swedish and English equivalents. relationships between concepts are illustrated in the concept diagrams, which we hope will give the reader an overall picture of each subject area. 5 except the vocabulary is included in the brief descriptions of the 13 social media website. It is not intended to be a comprehensive list of services, but an idea of ​​the types of services the vocabulary of writing has been in use. A glossary is intended to facilitate and harmonize the social media communication clarifying the concepts and terminology of foreign origin. Vocabulary also aims to contribute to the consolidation of the English terminology proposal by the preferred terms, and also provide a defined concepts judiciously selected Swedish and English terms. because of the limited resources allocated to work in the glossary Glossary efforts have been made to focus on concepts related to the vocabulary of accounting at the date of the general public on existing forms of social media. Social media phenomena and the concept of field is expanding and is constantly changing, and it has also changed during the drafting of the vocabulary so that a glossary cover the latest release moments phenomena. Social media concepts is a very large user base - of different ages and backgrounds social media services users, active content providers, enterprises, public administration, academics - and concepts has not been possible to achieve a consensus between all the users in the glossary of the project. at various points in the vocabulary is from other glossaries wealth of information about the potential of concepts in different configurations, unlike his, far from living side by side with the synonymous term Terminology Center (one or some of which may in the future to establish itself in language use), as well as, for example, on what basis a specific term have been recommended. Some of the Internet and social media related to the basic concepts are not included in the dictionary, as defined in the Terminology Center TSK. The term, coordinated by the Information Technology voluntary work project in the database 1, the term "

"Monilta sosiaalisen median käsitteiltä puuttuu suomenkieliset termit tai käytetyissä termeissä on hajontaa, ja toisaalta useiden käsitteiden sisällöstä on erilaisia tulkintoja. Näistä syistä Sanastokeskus TSK:ssa käynnistyi keväällä 2009 Viestintäviraston Terminologia-työryhmän aloitteesta sanastohanke, jonka tarkoituksena oli koota sanastojulkaisuksi keskeisiä sosiaaliseen mediaan liittyviä käsitteitä. Oheinen, hankkeen tuloksena syntynyt sanasto on tarkoitettu kaikille internetin ja sosiaalisen median käyttäjille, niin yksityishenkilöille kuin organisaatioillekin, sekä sosiaalisen median sisällön ja palveluiden tuottajille. Sanaston tavoitteena on helpottaa myös tiedottajien, toimittajien ja kääntäjien työtä.

Sanasto sisältää 62 käsitettä, joiden sisältö on kuvattu määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Käsitteille on annettu suomenkieliset termisuositukset ja niille ruotsin- ja englanninkieliset vastineet. Käsitteiden välisiä suhteita on havainnollistettu käsitekaavioilla, joiden toivotaan antavan lukijalle kokonaiskuvaa kustakin aihealueesta. Sanaston lukuun 5 on sisällytetty lyhyet kuvaukset 13:sta sosiaalisen median verkkopalvelusta. Luvun ei ole tarkoitus olla kattava palveluluettelo vaan antaa kuva siitä, minkä tyyppisiä palveluita sanaston laatimishetkellä on ollut käytössä. Sanastolla pyritään helpottamaan ja yhtenäistämään sosiaalista mediaa koskevaa viestintää selventämällä käsitteitä ja vierasperäisiä termejä. Sanaston tavoitteena on myös edistää suomenkielisen termistön vakiinnuttamista antamalla ehdotus suositettavista termeistä, ja lisäksi tarjota harkitusti valittuja ruotsin- ja englanninkielisiä termejä määritellyille käsitteille. Sanastotyöhön varattujen resurssien rajallisuuden vuoksi sanastossa on pyritty keskittymään käsitteisiin, jotka liittyvät sanaston laadinta-ajankohtana suuren yleisön käytössä oleviin sosiaalisen median muotoihin. Sosiaalisen median ilmiö- ja käsitekenttä laajenee ja muuttuu jatkuvasti, ja se on muuttunut myös sanaston laatimisen aikana niin, ettei sanasto kata julkaisuhetkensä tuoreimpia ilmiöitä. Sosiaalisen median käsitteillä on hyvin laaja käyttäjäkunta – eri-ikäisiä ja -taustaisia sosiaalisen median palveluiden käyttäjiä, aktiivisia sisällöntuottajia, yrityksiä, julkista hallintoa, tutkijoita – eikä käsitteistä ole sanastohankkeen aikana ollut mahdollista saavuttaa kaikkien käyttäjien välistä yksimielisyyttä. Sanaston eri kohdissa onkin Sanastokeskuksen muista sanastoista poiketen annettu runsaasti tietoa käsitteiden mahdollisista eri määrittelytavoista, toistaiseksi rinnakkain elävistä synonyymisista termistä (joista joku tai jotkut saattavat tulevaisuudessa vakiintua kielenkäyttöön) sekä esimerkiksi siitä, millä perusteella tiettyä termiä on suositettu. Osaa internetiin ja sosiaaliseen mediaan liittyvistä peruskäsitteistä ei ole sisällytetty sanastoon, sillä ne on määritelty Sanastokeskus TSK:n koordinoiman Tietotekniikan termitalkoot -hankkeen 1 termitietokannassa."

Titles
 • Social media Glossary
 • Sosiaalisen median sanasto
 • Ordlista över sociala medier
 • Social media vocabulary
KOS Type
Subject
Languages
 • en
 • fi
 • sv
Created 2010
URI http://bartoc.org/en/node/855
Homepage http://www.tsk.fi/tsk/fi/sosiaalisen_median_sanasto_tsk_40-513.html
Access
Format
Publisher
Address
 • Albertinkatu 23
 • Helsinki
 • 00120
 • Finland
Languages
 • en
 • fi
 • sv