edit

Real estate vocabulary

"As a whole vocabulary contains 128 concept, the content of which is described in Finnish and using the English language definitions and additional comments. Definitions and notes have been prepared in Finnish and translated into Finnish into English. Concepts Finnish term recommendations and their English equivalents are given. Relationships between concepts are illustrated in a conceptual diagram in , which is hoped to give the reader an overall picture of the vocabulary of each subject area.

Real Estate Business Glossary is intended for all actors and partners in the field in both domestic and international markets. Vocabulary objective is to facilitate the independent information of citizens and facilitate communication between experts and citizens. "

"Kokonaisuudessaan sanasto sisältää 128 käsitettä, joiden sisältö on kuvattu sekä suomen- että englanninkielisten määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Määritelmät ja huomautukset on laadittu suomeksi ja käännetty suomesta englanniksi. Käsitteille on annettu suomenkieliset termisuositukset ja niille englanninkieliset vastineet. Käsitteiden välisiä suhteita on havainnollistettu käsitekaavioilla, joiden toivotaan antavan lukijalle kokonaiskuvan kustakin sanaston aihealueesta.

Kiinteistöliiketoiminnan sanasto on tarkoitettu kaikille alan toimijoille ja osapuolille niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Sanaston tavoitteena on helpottaa myös kansalaisten itsenäistä tiedonhankintaa ja helpottaa asiantuntijoiden ja kansalaisten välistä viestintää."

Titles
 • Real estate vocabulary
 • Kiinteistöliiketoiminnan sanasto
 • Vocabulary of Real Estate Business
KOS Type
Subject
Languages
 • en
 • fi
URI http://bartoc.org/en/node/844
Homepage http://www.tsk.fi/tiedostot/pdf/Kiinteistoliiketoiminnan_sanasto2.pdf
Access
Format
Address
 • Annankatu 24
 • Helsinki
 • 00100
 • Finland
Languages
 • en
 • fi