edit

Social Welfare data components glossary

"Social care data components vocabulary Version 2.0 includes a Finnish-language information on most of the social welfare client information model data components. The glossary presented concepts related to a total of 249 public information components, information components, classes, and information components in the field. The concepts of content explaining the definitions and allows them additional comments, and the Finnish-language terms that will make recommendations. Some of the relations between the concepts The concept is illustrated in schematic form.

Information semantic components are sets of data that is used for document-based content structuring. Information System Modeling The aim is to ensure that the same type of information stored in documents in an integrated manner. Another basic idea is reusability: Data of the component structure is defined once, and then it is used in several different document. Social Welfare data of the components of terminology is intended to support social services and more generally in the public sector information architecture work, as well as data definitions for users, such as suppliers of information systems and document structures designers. "

"Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanaston versio 2.0 sisältää suomenkieliset tiedot suurimmasta osasta sosiaalihuollon asiakastietomallin tietokomponentteja. Sanastossa esitetään yhteensä 249 yleisiin tietokomponentteihin liittyvää käsitettä, tietokomponenttien luokkaa ja tietokomponenttien kenttää. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla, ja suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset. Osa käsitteiden välisistä suhteista havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla.

Tietokomponentit ovat semanttisia tietokokonaisuuksia, joita käytetään asiakirjallisen sisällön rakenteistamisessa. Tietokomponenttien mallintamisen tavoitteena on varmistaa, että samantyyppiset tiedot tallennetaan asiakirjoihin yhtenäisellä tavalla. Toisena perusajatuksena on uudelleenkäytettävyys: tietokomponentin rakenne määritellään kerran, minkä jälkeen sitä hyödynnetään useassa eri asiakirjassa. Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanaston tarkoituksena on tukea sosiaalihuollon ja yleisemminkin julkishallinnon tietoarkkitehtuurityötä sekä tietomääritysten käyttäjiä, kuten tietojärjestelmätoimittajia sekä asiakirjarakenteiden suunnittelijoita."

Titles
  • Social Welfare data components glossary
  • Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanasto
KOS Type
Subject
Languages
  • fi
Created 2013
URI http://bartoc.org/en/node/843
Homepage http://www.thl.fi/attachments/tiedonhallinta/tietokomponenttisanasto_v2%200.pdf
Access
Format
Publisher
Address
  • Mannerheimintie 166
  • Helsinki
  • 00300
  • Finland
Languages
  • fi