edit

Social Welfare economic classifications glossary

"Glossary of Social Welfare economic classifications are summarized in terminological entries and käsitekaavioina information on more than 200 concept, which relates to social welfare customers of private individuals on revenue, expenditure, assets and liabilities. The glossary explains the contents of concepts, definitions and allows them additional observations, and provides recommendations for Finnish-language terms. Relations between the concepts illustrated in the concept diagrams through.

Glossary is intended for professionals who need information on what social welfare in economic terms appear in the ratings mean. Glossary is also beneficial to social services for citizens seeking and social care partners. Vocabulary is an important part of the development of public administration in accordance with the overall architecture of data management, which will create better conditions for the current interoperability of information systems and use of the information. "

"Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanastoon on koottu termitietueina ja käsitekaavioina tiedot yli 200 käsitteestä, jotka liittyvät sosiaalihuollon asiakkaina olevien yksityishenkilöiden tuloihin, menoihin, varallisuuteen ja velkoihin. Sanastossa selvitetään käsitteiden sisällöt määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla sekä annetaan suositukset suomenkielisistä termeistä. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla.

Sanasto on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mitä sosiaalihuollon taloudellisissa luokituksissa esiintyvät termit tarkoittavat. Sanasto hyödyttää myös sosiaalipalveluja hakevia kansalaisia ja sosiaalihuollon yhteistyötahoja. Sanasto on tärkeä osa julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin mukaista tiedonhallinnan kehittämistä, joka luo nykyistä parempia edellytyksiä tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja tietojen hyödyntämiselle."

Titles
  • Social Welfare economic classifications glossary
  • Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto
  • Vocabulary of Economic Classifications in Social Welfare
  • Ordlista för ekonomiska klassifikationer inom socialvården
KOS Type
Subject
Languages
  • fi
Created 2014
URI http://bartoc.org/en/node/841
Homepage http://www.tsk.fi/tsk/fi/sosiaalihuollon_taloudellisten_luokitusten_sanasto-845.html
Access
Format
Publisher
Address
  • Mannerheimintie 166
  • Helsinki
  • 00300
  • Finland
Languages
  • fi