edit

Thesaurus of Rural Catalan Culture

"Amb l’objectiu d’estructurar la informació referent a la cultura rural s’ha creat el primer Tesaurus de la cultura rural catalana, el qual ha estat consensuat amb la Xarxa 'Arrels - conreu de sabers'. El tesaurus s’ha construït en base a la documentació existent a la base de dades d’Arrels - conreu de sabers. En el nostre tesaurus hi ha 12 àrees temàtiques subdividides en 45 subàrees principals."

"In order to structure the information on rural culture has created the first Catalan Thesaurus of rural culture, which has been agreed with Red Roots - cultivation of knowledge." The thesaurus is built based on existing documentation database Roots - cultivation of knowledge. in our thesaurus 12 subject areas are subdivided into 45 sub-major. "

Titles
  • Tesaurus de la Cultura Rural Catalana
  • Thesaurus of Rural Catalan Culture
KOS Type
Subject
Languages
  • ca
URI http://bartoc.org/en/node/752
Homepage http://www.arrelsconreusabers.cat/tesaurus/
Access
Format
Address
  • Av. Prat de la Riba
  • 27 Altell 1a
  • Lleida
  • Lleida
  • 25008
  • Spain
Languages
  • ca