edit

Thesaurus Language and Literature

"L'eina principal que utilitza la base de dades TRACES per descriure el contingut dels documents es el Tesaurus de Llengua i Literatura, un llenguatge documental controlat que permet alhora indexar de manera homogènia i fiable els documents i recuperar fàcilment i de forma guiada la informació que cada usuari necessita.

A diferència del llenguatges lliures, un tesaurus proporciona un conjunt de termes estructurat jeràrquicament, i permet controlar l'ús adequat de la terminologia científica emprada. Només d'aquesta manera es pot evitar l'ús de sinònims per a designar un mateix concepte (vegeu el cas, per exemple, dels termes Interferències lingüístiques i Barbarismes), i es poden recuperar documents a partir de termes que potser no apareixen en el document original.

Per tot això, quan el 1987 es va començar a parlar de la possibilitat de fer una base de dades bibliogràfica, una de les tasques inicials va ser redactar una primera versió del tesaurus, que recollís la terminologia científica necèssaria per a la indexació dels documents. Al llarg dels anys, aquest primer esbós s'ha anat modificant i ampliant: s'han repensat les àrees temàtiques generals, si han incorporat noves subàrees necessàries i s'hi han afegit constantment nous descriptors necessaris per a la descripció dels documents. Aquest procés dinàmic assegura l'adequació del tesaurus a l'evolució de les disciplines científiques pròpies de la base de dades, i corregeix defectes que el seu ús constant posa en evidència."

"The main tool used by the TRACES database to describe the contents of the documents Thesaurus Language and Literature, a documentary language that allows both controlled indexing evenly and reliably retrieve documents easily and tour information each user needs.

Unlike free languages, thesaurus provides a set of hierarchically structured terms, and to control the proper use of scientific terminology used. Only in this way can avoid the use of synonyms to designate the same concept (see, for instance, the terms Interference and linguistic barbarisms), and you can retrieve documents from the terms may not appear in the original document.

Therefore, when in 1987 he started talking about the possibility of a bibliographic database, one of the initial tasks was to draft a first version of the thesaurus, which included scientific terminology required for indexing documents. Over the years, this first draft has been modified and extended: the thematic areas have been rethought general, if you have added new sub needed and have been constantly added new descriptors necessary for the description of documents. This dynamic process ensures the adequacy of the thesaurus to the evolution of scientific disciplines specific to the database, and corrects defects that demonstrates its use constantly. "

Titles
  • Tesaurus de Llengua i Literatura Catalanes
  • Thesaurus Language and Literature
KOS Type
Subject
Languages
  • ca
URI http://bartoc.org/en/node/734
Homepage http://projectetraces.uab.cat/index.php/project/el-tesaurus/
Access
Format
Publisher
Address
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Plaça Cívica
  • Cerdanyola del Vallès
  • Barcelona
  • 08193
  • Spain
Languages
  • ca