edit

List of subject headings in Catalan

"La Llista d'encapçalaments de matèria en català (LEMAC) és un llenguatge controlat emprat per a la catalogació temàtica o indexació dels documents. Conté els registres d'autoritat de matèria adaptats dels Library of Congress subject headings (LCSH) i els procedents de la traducció de la Lista de encabezamientos de materia para bibliotecas de Carmen Rovira i Jorge Aguayo publicada en edició preliminar pel Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya l'any 1988. Altres llistes d'encapçalaments de matèria que també serveixen de base per a l'adaptació dels registres de la LEMAC són el Répertoire des vedettes-matiére (Laval RVM) i el RAMEAU: Répertoire d'autorité matiére encyclopédique et alphabétique unifié (RAMEAU). Els registres es poden visualitzar en forma de tesaurus i en format MARC. La constant introducció de nous termes i la necessitat de revisar i actualitzar els encapçalaments ja existents fan de la LEMAC un organisme viu en un perpetu procés de transformació i canvi. Les actualitzacions del contingut de la base de dades s'efectuarà quinzenalment.

La LEMAC inclou els següents tipus d'encapçalaments i subdivisions: Encapçalaments temàtics i de forma; Encapçalaments de nom personal, d’entitat i títols que serveixen de model; Noms geogràfics de jurisdiccions polítiques i administratives seguits de subdivisions i noms geogràfics no jurisdiccionals; Subdivisions sota noms geogràfics, sota noms de llengua i subdivisions comunes o de lliure aplicació."

"The list of subject headings in Catalan (LEMAC) is a controlled language used for cataloging and indexing of documents theme. It contains records subject authority adapted the Library of Congress Subject Headings (LCSH) and from the translation of the list of subject headings for Libraries Carmen and Jorge Rovira Aguayo preliminary edition published by the Library Service of the Government of Catalonia in 1988. Other lists of subject headings that also serve as a basis for the adaptation of records LEMAC December celebrities include Répertoire-matière (RVM Laval) and RAMEAU: Industry directory to Autorité et matière encyclopedic alphabetical unifié (RAMEAU). the records can be viewed as a thesaurus and MARC format. the constant introduction of new terms and the need to review and update existing headings LEMAC make the organism live in a perpetual process transformation and change. Updates the content of the database will be made fortnightly.

The LEMAC includes the following types of headings and subdivisions: Headings subject and form; Headings personal name, corporate and securities that serve as a model; Geographical names of political and administrative jurisdictions and subdivisions followed by non-jurisdictional geographic names; Subdivisions under geographical names, language names and subdivisions under common or free application. "

Titles
 • Llista d'encapçalaments de matèria en català
 • List of subject headings in Catalan
 • LEMAC
KOS Type
Links
Subject
Languages
 • ca
URI http://bartoc.org/en/node/733
Access
Format
Publisher
Address
 • Biblioteca de Catalunya
 • Villarroel, 91
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08011
 • Spain
Services (API)
Languages
 • ca