edit

Thesaurus of the University of Barcelona

The Thesaurus of the University of Barcelona (THUB) is a tool that facilitates the consultation by subjects in the Catalog because: it normalizes the way to access the indexes of subjects; unambiguously identifies the term sought; Group the catalog documents from the accepted forms. THUB is the structured and controlled vocabulary that is used as a basic tool for indexing and retrieval by subjects of all the information resources of the CRAI of the University of Barcelona. THUB is a multidisciplinary thesaurus in Catalan that includes terms that design concepts of the various specialties that are the field of action and interest of the UB. The THUB can also be a useful tool for terminological research for its hierarchical and associative structure, and the classification by categories, which are the basis of Microtesaurus UB. (...) The THUB is used in the indexing and conceptual recovery of all the information resources of the CRAI of the UB in the different search applications available. It is therefore the vocabulary for the indexation of these resources described in: the Catalog of the libraries of the UB and the Collective Catalog of the Universities of Catalonia (CCUC); the Digital Deposit of the UB and the set of external repositories in which the UB participates: RACO, RECERCAT, TDX and MDX; the Digital Memory of Catalonia, a consortium repository for the description of patrimonial collections; Other databases of the institution, such as the UBTV.

Currently (November 2018) the THUB contains 27,537 descriptors, of which: 20,905 are thematic descriptors, 6,414 are geographical descriptors, 218 are genre / form descriptors. The thesaurus incorporates in addition equivalences of the preferred terms in Spanish, English and French. At present, 80% of THUB authority records contain equivalences in these three languages ​​that are the basis of the current multilingual structure. (Translated by Google Translate)

"El Thesaurus de la Universitat de Barcelona (THUB) és una eina que facilita la consulta per matèries al Catàleg perquè: normalitza la forma d'accedir als índexs de matèries; identifica sense ambigüitat el terme buscat; agrupa els documents del catàleg a partir de les formes acceptades. El THUB és el vocabulari estructurat i controlat que s’utilitza com a eina bàsica per a la indexació i recuperació per matèries de tots els recursos d'informació del CRAI de la Universitat de Barcelona. El THUB és un tesaurus multidisciplinari en català que inclou termes que designen conceptes de les diverses especialitats que són el camp d'acció i interès de la UB. El THUB també pot ser una eina útil de recerca terminològica per la seva estructura jeràrquica i associativa, i la classificació per categories, que són la base dels Microtesaurus UB. (...) El THUB s’utilitza en la indexació i recuperació conceptual de tots els recursos d'informació del CRAI de la UB en les diferents aplicacions de cerca de què disposa. És per tant el vocabulari per a la d'indexació d'aquest recursos descrits en: el Catàleg de les biblioteques de la UB i el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC); el Dipòsit Digital de la UB i el conjunt de repositoris externs en el quals la UB hi participa: RACO, RECERCAT, TDX i MDX; la Memòria Digital de Catalunya, repositori consorciat per a la descripció de col·leccions patrimonials; altres bases de dades pròpies de la institució, com per exemple l'UBTV.

En l’actualitat (novembre 2018) el THUB conté 27.537 descriptors, dels quals: 20.905 són descriptors temàtics, 6.414 són descriptors geogràfics, 218 són descriptors de gènere/forma. El tesaurus incorpora a més equivalències dels termes preferents en castellà, anglès i francès. En l’actualitat un 80% dels registres d'autoritat del THUB contenen les equivalències en aquestes tres llengües que són la base de l’estructura multilingüe actual."

Titles
 • Thesaurus of the University of Barcelona
 • Thesaurus de la Universitat de Barcelona
 • THUB
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/458
Homepage http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/thub
Size 27,545 concepts (2018-11)
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es