edit

Czech National Authority Database

"The portal of the National Authority of the Czech Republic focuses on a fragmented information on the issue (in the broadest sense) of the creation and use of sets of national authorities of all types.

Nominated authorities include a set of personnel and corporate authorities (names of institutions and actions), gender, family, and author / author authority for use in both document and document processing.

Subjects of authority include sets of thematic, geographical and formal authorities, making available a set of chronological authority terms is being prepared. Within this database is also published a set of Conspectus groups (Czech and English version) and a set of authorities for the places of release of old prints.

In 2006 a trial operation for the creation and use of name authorities for Czech book production and musical works (music and sound recordings) was launched. Under name titles, we include authorities for unified titles and methodology, as well as author / name authorities. Name authorities are used in both name and subject processing. "

"Portál Národní autority ČR soustředí na jednom místě zatím mnohdy roztříštěné informace o problematice (v nejširším slova smyslu) tvorby a využívání souborů národních autorit všech typů.

Jmenné autority zahrnují soubor personálních a korporativních autorit (názvy institucí a akcí), autorit rodů, rodin a autorit typu autor/název pro využití ve jmenném i věcném zpracování dokumentů.

Věcné autority obsahují soubory tematických, geografických a formálních autorit, zpřístupnění souboru chronologických autoritních termínů se připravuje. V rámci této báze je zveřejněn i soubor skupin Konspektu (česká i anglická verze) a soubor autorit pro místa vydání starých tisků.

V r. 2006 byl zahájen zkušební provoz tvorby a využívání názvových autorit pro českou knižní produkci a hudební díla (hudebniny a zvukové záznamy). Pod názvové autority řadíme autority pro unifikované názvy a metodikou i autority typu autor/název. Názvové autority se využívají ve jmenném i věcném zpracování."

Titles
  • Czech National Authority Database
  • Národní autority České republiky
  • Authority Database of the National Library of the Czech Republic
  • AUT
KOS Type
Subject
Languages
  • cs
  • en
URI http://bartoc.org/en/node/2005
Homepage http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&CON_LNG=CZE&local_base=aut
Languages
  • cs
  • en