edit

Name and Title Authority File of Catalonia

"El Catàleg d’autoritats de noms i títols de Catalunya (CANTIC) és un catàleg d’autoritats cooperatiu que es realitza en el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) i està liderat per la Biblioteca de Catalunya.

El seu objectiu és normalitzar els punts d’accés dels catàlegs bibliogràfics, millorar la comunicació entre els diferents catàlegs i sobretot afavorir la cerca i la recuperació de la informació.

El seu abast són registres d’autoritats dels tipus següents:

• Noms de persones i de famílies

• Noms d’entitat

• Noms de congrés

• Títols uniformes

• Combinacions de nom-títol, quan una entrada principal, secundària, secundària de matèria o secundària de col·lecció sota un nom de persona, d’entitat o de congrés inclou un títol uniforme

S’exclouen els registres d’autoritats següents:

• Encapçalaments temàtics

• Noms geogràfics

• Termes de gènere/forma

• Noms amb subdivisió de matèria

CANTIC dóna un tracte especial a les autoritats de nom i títol vinculats a la cultura catalana. Aquestes autoritats reben un treball d’autoritat complet i proporcionen, en molts casos, accés a la informació de l’Enciclopèdia (Enciclopèdia Catalana SAU).

Es considera autoritat d’àmbit català:

• persones i/o entitats nascudes i/o residents a Catalunya,

• persones i/o entitats que utilitzin la llengua catalana com a mitjà d’expressió,

• qualsevol persona i/o entitat d’especial interès per a la cultura catalana,

• autoritats que segons les AACR2r s’han d’establir a partir de les obres de referència catalanes, per exemple: autors clàssics grecs i llatins, etc.

• títols vinculats a autoritats d’àmbit català, per exemple: títols de col·leccions catalanes, obres clàssiques anònimes escrites en llengua catalana, etc."

"The catalog of names and titles authorities of Catalonia (canticle) is a catalog of cooperative authorities carried out in the Catalog of the Universities of Catalonia (CCUC) and is led by the Library of Catalonia.

Its aim is to standardize access points of bibliographic catalogs, improve communication between the various catalogs and especially encourage the search and retrieval of information.

His records are available to authorities following types:

• Names of individuals and families

• Names of body

• Names of Congress

• Uniform Titles

• Combinations name-title when a main, added, subject added, or series added under the name of a person, entity or congress includes a uniform title

Excluding records following authorities:

• thematic headings

• Geographical names

• Terms genre / form

• Names with subject subdivision

Canticle gives special treatment to the authorities of the name and title linked to Catalan culture. These authorities are complete and authoritative work provides, in many cases, access to information from the Encyclopedia (Encyclopedia Catalan UAA).

Catalan regional authority considers:

• persons and / or entities born and / or living in Catalonia,

• individuals and / or organizations that use the Catalan language as a means of expression,

• any person and / or organization of special interest to the Catalan culture

• authorities according AACR2r be established from reference works Catalan eg Greek and Latin classics, etc.

• securities linked to Catalan regional authorities, eg titles Catalan collections, anonymous classical works written in Catalan, etc. "

Titles
 • Catàleg d’autoritats de noms i títols de Catalunya
 • Name and Title Authority File of Catalonia
 • CANTIC
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
URI http://bartoc.org/en/node/2004
Homepage http://cantic.bnc.cat/
Access
Format
Publisher
Address
 • Villarroel, 91
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08011
 • Spain
Languages
 • ca
URI http://bartoc.org/en/node/2004
Identifiers
 • http://www.wikidata.org/entity/Q8342938