edit

Finnish Geospatial Domain Ontology

"Paikkatieto-ontologian (PTO) toinen versio muodostuu Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) ja sitä täydentävistä noin 1020 paikkatietokäsitteestä. Paikkatietokäsitteet ovat peräisin Geoinformatiikan sanaston 2. laitoksesta, Paikkatietohakemiston hakusanastosta ja Euroopan komission antamista paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuutta koskevista asetuksista 1089/2010 ja 1253/2013. Viimeksi mainitut käsitteet ovat INSPIRE-direktiivin mukaisia paikkatietokohdetyyppejä.

Paikkatieto-ontologian paikkatietokäsitteet on ripustettu YSOn mukaiseen hierarkiaan. Ontologiassa on esitetty käsitteiden väliset hierarkkiset suhteet sekä assosiatiivisia suhteita. Lisäksi INSPIRE-paikkatietokohdetyypeille on merkitty niitä vastaavat reaalimaailman käsitteet tai näiden reaalimaailman käsitteiden yläkäsitteet YSOsta, Paikkatietohakemiston hakusanastosta tai Geoinformatiikan sanastosta. Kullekin INSPIRE-paikkatietokohdetyypille on merkitty myös tietomallin mukainen ylityyppi.

Paikkatieto-ontologian paikkatietokäsitteille on annettu termit suomeksi. Geoinformatiikan sanastosta peräisin olevilla käsitteillä sekä INSPIRE-paikkatietokohdetyypeillä termit on lisäksi ruotsiksi ja englanniksi. Geoinformatiikan sanaston käsitteille on myös annettu määritelmät ja niitä täydentäviä huomautuksia suomeksi. INSPIRE-paikkatietokohdetyypeillä on komission em. asetuksista peräisin olevat käsitekuvaukset englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi.

Paikkatieto-ontologia on tarkoitettu sisällönkuvailuun ja tiedonhakuun.

Ontologian kahta ensimmäistä versiota on työstetty vuosina 2012–2015. Työryhmässä on ollut paikkatiedon asiantuntijoita mm. Maanmittauslaitoksesta, Geodeettisesta laitoksesta, Geologian tutkimuskeskuksesta ja Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulusta. Ontologiatyön asiantuntijoina ovat toimineet Sanastokeskus TSK:n terminologit.

Ontologian ylläpidosta vastaa Maanmittauslaitos osana säädöksiin kirjattuja paikkatietoinfrastruktuurin tukipalvelun tehtäviä. Käytännössä ylläpitotyö on verkostoitunutta ja tukeutuu Sanastokeskus TSK:n terminologien asiantuntemukseen.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät Paikkatieto-ontologian käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska ontologia on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten Paikkatieto-ontologian käsitteiden lukumäärät on esitetty erillisinä lukuina. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto koskee sen sijaan vain Paikkatieto-ontologiaa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä."

Titles
 • Finnish Geospatial Domain Ontology
 • Paikkatieto-ontologia
 • PTO
 • Ontologi för geografisk information
 • Finnish Geospatial Domain Ontology
KOS Type
Subject
Languages
 • en
 • fi
 • sv
URI http://bartoc.org/en/node/18433
Homepage https://finto.fi/pto/
Access
License
Format
Publisher
Address
 • Opastinsilta 12 C
 • Helsinki
 • 00521
 • Finland
Listed in
Size 1047 Preferred terms (2017-01).
Languages
 • en
 • fi
 • sv