edit

DK5 Decimal Classification

"DK5 er det fælles opstillings- og klassifikationssystem for de danske folke- og skolebiblioteker. Systemet består af en systematisk oversigt over emneområder samt af henholdsvis et alfabetisk og et systematisk register. (...) DK5 er et aspektorienteret klassifikationssystem. De 100 hovedgrupper er underdelt efter decimalprincippet. Den primære underdeling i decimalklassedelingen sker efter discipliner og fag. Strukturen er i princippet hierarkisk i såvel notation som i grupperelationer. Det er målet, at DK5’s systematik i videst muligt omfang afspejler det vidensunivers, der kommer til udtryk i den aktuelle danske publikationsmasse. Målsætningen om aktualitet indebærer, at der løbende må kunne foretages revisioner i systemet og systemets terminologi. Der skal kunne ajourføres i overensstemmelse med den faglige/samfundsmæssige udvikling. Der vil i et kontrolleret system dog altid være tale om en vis tilbageskuen i revisionsarbejdet. Generelt niveau: DK5’s specificitet udvikles, så den modsvarer behovet for findeling ved nationalbibliografisk registrering af fysiske materialer, som opstilles efter systemet. Udviklingen af det generelle niveau for DK5 knytter sig med andre ord til dets funktion som opstillingssystem."

"DK5 is the common setup and classification system for the Danish public and school libraries. The system consists of a systematic overview of subject areas and an alphabetical and a systematic register, respectively. (...) DK5 is an aspect-oriented classification system. The 100 main groups are Subdivided according to the decimal principle. The primary division in the decimal class division takes place according to disciplines and subjects. The structure is in principle hierarchical in both notation and group relations. The aim is that DK5's systematics reflect as much as possible the knowledge universe that is expressed in the current Danish Publicity The objective of timeliness implies that audits can be made in the system and system terminology on an ongoing basis. It must be kept up to date in accordance with professional / social development. However, in a controlled system, there will always be some reversal in the audit work. General level: DK5's specificity Developed to correspond to the need for comminution by the national bibliographic registration of physical materials that are set up according to the system. In other words, the development of the general level of DK5 relates to its function as a setup system. "

Titles
  • DK5 Decimalklassedeling
  • DK5 Decimal Classification
KOS Type
Subject
Languages
  • da
URI http://bartoc.org/en/node/1682
Homepage http://www.dbc.dk/nationale-opgaver/dk5
Access
Format
Publisher
Address
  • Tempovej 7-11
  • Ballerup
  • 2750
  • Denmark
Languages
  • da