edit

DBK-Classification

"DBK var det første bud på et sammenhængende klassifikationssystem for byggeriet i Danmark og blev udviklet i perioden 2003-2006. DBK er et fælles system til klassificering af information om byggeri og bygninger – udviklet til Det Digitale Byggeri. DBK afløser det gamle SfB-system og forskellige brancheorienterede eller hjemmegjorte systemer. DBK er efterfølgende afløst af CCS. Klassifikation er nødvendigt for at holde styr på de mange forskellige typer information, der indgår i et byggeprojekt eller i forbindelse med bygningsdrift. DBK-klassifikationssystemet etablerer en grundlæggende informationsstruktur, en sammenhængende systematik og et fælles begrebsapparat, som sikrer en præcis kommunikation. Samtidig identificerer det ethvert stykke information entydigt, så det er nemt at genfinde og genkende. Det er en afgørende forudsætning for at kunne digitalisere byggeriets processer - og udgør samtidig grundlaget for at udarbejde kravspecifikationer til udvikling af it-værktøjer til byggeriet. DBK fastlægger rammer for at kunne klassificere alle dele af byggeriet i hele dets livscyklus – fra program til bortskaffelse. Systemet klassificerer altså ikke blot bygningsdele, bygninger og rum, men også aktører, processer, dokumenter, erfarings- og byggevideninformation mv. DBK er tillige væsentligt mere komplekst end fx SfB, idet DBK anskuer en bygningsdel ud fra forskellige aspekter eller synsvinkler. Bestemt af formålet opererer DBK således med et produktaspekt (hvad objektet består af), et formaspekt (hvordan det ser ud), et funktionsaspekt (hvordan det anvendes) og et placeringsaspekt (hvordan det indbygges)."

"DBK was the first bid for a coherent classification system for construction in Denmark and was developed in the period 2003-2006. DBK is a common system for classification of building and building information - developed for the Digital Building. DBK replaces the old SfB system And different industry-oriented or home-based systems. DBK is subsequently replaced by CCS. Classification is necessary to keep track of the many different types of information that is part of a construction project or in connection with building operations. The DBK classification system establishes a basic information structure, a coherent systematics And a common conceptual device that ensures precise communication. At the same time, it identifies any piece of information uniquely, making it easy to retrieve and recognize. It is a crucial prerequisite for digitizing the construction processes - and at the same time provides the basis for developing requirements specifications for development Off i T tools for construction. DBK establishes frameworks to classify all parts of the construction throughout its life cycle - from program to disposal. The system thus classifies not only building parts, buildings and rooms, but also actors, processes, documents, experience and building knowledge information, etc. DBK is also considerably more complex than, for example, SfB, as DBK considers a building component from different aspects or angles. For this reason, DBK operates with a product aspect (what the object consists of), a form aspect (how it looks), a functional aspect (how it is used) and a placement aspect (how it is built). "

Titles
  • DBK-klassifikation
  • DBK-Classification
  • DBK
KOS Type
Subject
Languages
  • da
URI http://bartoc.org/en/node/1681
Homepage https://bips.dk/v%C3%A6rkt%C3%B8jsemne/dbk-klassifikation#0
Access
Format
Address
  • Lyskær 1
  • Herlev
  • 2730
  • Denmark
Languages
  • da