edit

Pan-Latin vocabulary of social networks

"This vocabulary contains 114 terms related to different social networks, especially Facebook and Twitter. Each term has the equivalent names in six Romance languages ​​(Catalan, Spanish -variants Europe and Mexico, French, Galician, Italian and Portuguese -variants Europe and Brazil), with corresponding indicators speech and also in English. the definitions are in Catalan and, in some cases, also in Spanish. It has been elaborated within the framework of the Network Panlatin Terminology (really), which aims to promote the development of the Romance languages. the project coordination was conducted TERMCAT, which has facilitated the naming game in Catalan, Spanish and English and definitions from basic terminology of social networking, which was developed in 2012 in collaboration with the Directorate General of Public Service Broadcasting and the Ministry of Presidency the Government of Catalonia. Of all the terminology that generates this field, the terms currently included are drawn mainly from the use and style guide on social networks of the Generalitat of Catalonia, which sets common guidelines the presence of the Government homogeneous social networks. However, this dictionary is a product that remains open for continuous updating of content. "

"Aquest vocabulari conté 114 termes relacionats amb les diferents xarxes socials, especialment el Facebook i el Twitter. Cada terme presenta les denominacions equivalents en sis llengües romàniques (català, castellà -variants d’Europa i de Mèxic-, francès, gallec, italià, i portuguès -variants d’Europa i de Brasil), amb els indicadors de categoria gramatical corresponents, i també en anglès. Les definicions són en català i, en alguns casos, també en castellà. S’ha elaborat en el marc de la Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter), que té com a objectiu afavorir el desenvolupament de les llengües romàniques. La coordinació del projecte ha anat a càrrec del TERMCAT, que ha facilitat la nomenclatura de partida en català, castellà, i anglès i les definicions procedents de la Terminologia bàsica de les xarxes socials, que va elaborar l’any 2012 amb la col·laboració de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. D'entre tota la terminologia que genera aquest àmbit, els termes recollits actualment s'han extret fonamentalment de la Guia d’usos i estil a les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya, que estableix les pautes comunes per a la presència homogènia de la Generalitat a les xarxes socials. Tanmateix, aquest diccionari és un producte que roman obert a l'actualització permanent del contingut."

Titles
 • Pan-Latin vocabulary of social networks
 • Vocabulari panllatí de les xarxes socials
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • gl
 • it
 • pt
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1625
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/156
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • gl
 • it
 • pt
 • es