edit

Video Game Terminology

"This dictionary contains about three hundred names and terms with Catalan definition and the equivalents in Spanish, French, English and German. The work is the result of a collaboration between industry experts and terminologists . (...) the video game industry is now a mass phenomenon. the first gaming machines, which appeared in the eighties, has given way to a market that is gradually becoming one of the most important audiovisual sectors. the development of computing and new technologies, along with the widespread use of the Internet and the preponderance of new leisure habits, have been largely responsible. in the Catalan-speaking territories is a dynamic profession game development studios and an intense interaction among the large group of players, but often it uses the language that uses English in their own solutions cases where alternatives can be used Catalan. With the aim of making available to the group of producers and users of gaming solutions necessary terminology in Catalan, we present terminology videogame result of a collaboration between terminology and industry experts. "

"Aquest diccionari recull prop de tres-cents termes amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès, anglès i alemany. L'obra es fruit d’un treball de col·laboració entre terminòlegs i especialistes del sector. (...) La indústria dels videojocs és avui un fenomen de masses. Les primeres màquines recreatives, aparegudes durant els anys vuitanta, han deixat pas a un mercat que progressivament es consolida com un dels sectors audiovisuals més rellevants. El desenvolupament de la informàtica i les noves tecnologies, juntament amb la generalització de l'ús d’Internet i la preponderància de nous hàbits en el lleure, n’han estat, en gran part, responsables. En els territoris de parla catalana hi ha una dinàmica activitat professional dels estudis de desenvolupament de videojocs i una intensa interacció entre l'ampli col·lectiu de jugadors, però sovint la llengua que s'hi utilitza recorre a solucions pròpies de l'anglès en casos en què es poden emprar alternatives catalanes. Amb la intenció de posar a l'abast del col·lectiu de productors i usuaris dels videojocs les solucions terminològiques necessàries en català, us presentem la Terminologia dels videojocs, resultat d'un treball de col·laboració entre terminòlegs i especialistes del sector."

Titles
 • Video Game Terminology
 • Terminologia dels videojocs
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • de
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1622
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/9
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • de
 • es