edit

Terminology Digital Marketing

"In the field of digital marketing and social media are all learning and there is a big stage to explore creative. Everything moves fast, the pace is steady and there is no option to choose between being there or not. If possible faces the challenge is that users do not join us. the digital marketing strategies are here to stay, and it is necessary to know the basics to understand what rules work. for this reason, TERMCAT considered necessary the elaboration of a terminology compilation containing the basic terminology of the field. the corpus, and in many cases also the denominations have agreed through the proposals and comments of users on social networks . in terms neological cases, a group of experts reached consensus on a work session the best alternatives Catalan were then evaluated by the Supervisory Board. the terminology includes more than one hundred terms. Each term and definition includes the names in Catalan equivalents in Spanish, English and French, and in some cases, conceptual clarifications or notes as an example. "

"En l’àmbit del màrqueting digital i els mitjans socials tot està per aprendre i hi ha un gran escenari creatiu per explorar. Tot es mou ràpidament, el ritme és constant i ja no hi ha opció de tria entre ser-hi o no. Si no s’encara el repte és possible que els usuaris no ens acompanyin. Les estratègies digitals en màrqueting han arribat per quedar-se, i és necessari conèixer-ne els conceptes bàsics per entendre amb quines regles funcionen. Per aquest motiu, el TERMCAT ha considerat necessària l’elaboració d’un recull terminològic que contingui la terminologia bàsica d’aquest àmbit. El corpus, i en molts casos també les denominacions, s’han consensuat a través de les propostes i els comentaris dels usuaris a les xarxes socials. En els casos de termes neològics, un grup d’experts van consensuar en una sessió de treball les millors alternatives catalanes que després van ser avaluades pel Consell Supervisor. La terminologia recull més d’un centenar de termes. Cada terme inclou les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà, anglès i francès, i, en alguns casos, aclariments conceptuals o notes d’exemple."

Titles
 • Terminology Digital Marketing
 • Terminologia de màrqueting digital
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1618
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/185
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es