edit

Book Terminology

"Aquest diccionari aplega i defineix prop de dos-cents termes relatius a la indústria editorial corresponents a àrees com l’edició, la impressió, la comercialització i la publicitat. Cada article conté la denominació i la definició en català. La majoria dels termes provenen del Vocabulari panllatí de difusió i de distribució del llibre, obra multilingüe elaborada en el marc de la Xarxa Panllatina de Terminologia (REALITER) sota la coordinació de l’Oficina Quebequesa de la Llengua Francesa, i en la qual el TERMCAT ha participat pel que fa a la terminologia catalana. El vocabulari complet amb els equivalents en castellà, anglès, francès, italià, portuguès, gallec i romanès pot descarregar-se lliurement en format pdf."

"This dictionary defines and brings together nearly two hundred terms relating to the publishing industry relating to areas such as editing, printing, marketing and advertising. Each article contains the name and definition in Catalan. Most come terms Pan-Latin Vocabulary of dissemination and distribution of books, multilingual work made within the network Panlatin Terminology (really) under the coordination of the Office québécois de la langue française, and which has participated TERMCAT terms Catalan terminology. the vocabulary complete with equivalents in Spanish, English, French, Italian, Portuguese, Galician and Romanian can be downloaded free in pDF format. "

Titles
  • Terminologia del llibre
  • Book Terminology
KOS Type
Subject
Languages
  • ca
URI http://bartoc.org/en/node/1617
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/143
Access
License
Format
Publisher
Address
  • c/ Mallorca, 272
  • Barcelona
  • Barcelona
  • 08037
  • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
  • ca