edit

Gemology dictionary

"This dictionary contains 1302 terms in the field of gemology, especially those related species gemmològiques, physical properties and characteristics of crystalline gems, inclusions and sizes. Also includes materials obtained in laboratory treatments used to improve the color and appearance of the gems, carving processes, machines and tools necessary to do it and end products that result, and measuring devices and accessories used in various analytical techniques. Each article contains the names in Catalan, equivalents in Spanish, French, Italian, English and German, and definition. This is the online version of the dictionary gemology, published by TERMCAT and Editions University of Barcelona in 1999, prepared under the direction and coordination of scientific Joaquim M. Nogués, with terminology coordination TERMCAT. This edition or can first consult thematic data dictionary and incorporates specific amendments with respect to the paper version, the result of the maintenance of updated data carried out by TERMCAT. "

"Aquest diccionari conté 1.302 termes de l’àmbit de la gemmologia, especialment els relacionats amb les espècies gemmològiques, les propietats físiques i les característiques cristal·lines de les gemmes, les inclusions i les talles. També s’hi inclouen els materials obtinguts al laboratori, els tractaments utilitzats per a la millora del color i de l’aspecte de les gemmes, els processos de la talla, les màquines i eines necessàries per a fer-la i els productes finals que en resulten, i els aparells de mesura i els complements utilitzats en les diferents tècniques analítiques. Cada article conté les denominacions en català, equivalents en castellà, francès, italià, anglès i alemany, i la definició. Es tracta de la versió en línia del Diccionari de gemmologia, editat pel TERMCAT i Edicions Universitat de Barcelona el 1999, i elaborat sota la direcció i coordinació científica de Joaquim M. Nogués, amb la coordinació terminològica del TERMCAT. Aquesta edició permet per primera vegada la consulta temàtica de les dades del diccionari i incorpora esmenes puntuals respecte a la versió en paper, fruit dels treballs de manteniment actualitzat de les dades duts a terme pel TERMCAT."

Titles
 • Gemology dictionary
 • Diccionari de gemmologia
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • de
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1615
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/168
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • de
 • es