edit

Exotic woods

"This dictionary includes sixty terms standardized by the Supervisory Council TERMCAT corresponding to wood currently used in Europe but from countries outside Europe, mainly in Africa, Asia and America. Each term contains the names and the definition Catalan and equivalents in Spanish, French, English and German. most equivalents taken from the UNE-EN 13556, which is also the official Spanish version of the European standard 13556, June 2003. explicit definitions the place of origin of the wood, the species of which is drawn (often more than one species) and other important features (weight, hardness, color heartwood, sapwood color , etc.). for more information about these botanical species coming from the woods Cercaterm. "

"Aquest diccionari recull una seixantena de termes, normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT, corresponents a fustes utilitzades actualment a Europa però procedents de països no europeus, fonamentalment de l'Àfrica, l'Àsia i Amèrica. Cada terme conté les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà, francès, anglès i alemany. La majoria dels equivalents s'han extret de la norma UNE-EN 13556, que és alhora la versió oficial en castellà de la Norma Europea 13556, de juny de 2003. A les definicions s'explicita el lloc de procedència de la fusta, l'espècie botànica de la qual s'extreu (sovint més d'una espècie) i altres característiques importants (pes específic, duresa, color del duramen, color de l'albeca, etc.). Trobareu més informació sobre les espècies botàniques de què provenen aquestes fustes al Cercaterm."

Titles
 • Exotic woods
 • Fustes exòtiques
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • de
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1614
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/11
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • de
 • es