edit

EGovernment basic terminology and processes

"This dictionary includes the basic terms used in the field of e-government, and also the most common concepts related to the improvement and simplification of administrative processes. It includes 164 terminological files containing names in Catalan, Spanish, French English, Catalan definitions, explanatory notes and some indication of the subject area. the terms correspond to the six following thematic areas: technology infrastructure, processing electronics, security, administrative, quality and strategic planning and analysis, process improvement and simplification . the work has been prepared by TERMCAT, which has taken over the terminology work, and the Department of Governance and Institutional Relations of the Generalitat of Catalonia, which has offered specialized collaboration."

"Aquest diccionari recull els termes bàsics més utilitzats en l'àmbit de l'administració electrònica, i també els conceptes més habituals referits a la millora i la simplificació dels processos administratius. Inclou 164 fitxes terminològiques que contenen denominacions en català, castellà, francès i anglès, definicions en català, algunes notes explicatives i la indicació d'àrea temàtica. Els termes corresponen als sis àmbits temàtics següents: infraestructures tecnològiques, tramitació electrònica, seguretat, procediment administratiu, qualitat i planificació estratègica, i anàlisi, millora i simplificació de processos. L'obra ha estat elaborada pel TERMCAT, que s'ha fet càrrec del treball terminològic, i el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, que hi ha ofert la col·laboració especialitzada."

Titles
 • EGovernment basic terminology and processes
 • Terminologia bàsica de l'administració electrònica i els processos
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1608
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/170
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es