edit

Lexicon of food additives

"This lexicon contains about four hundred terms that designate food additives authorized in Spain in accordance with current regulations. Each term includes the equivalent names in Catalan and Spanish, French and English, in addition to the number identification and functional common classes, which can also be accessed via the Access theme. it should be noted that systematized the names of additives in Catalan, Spanish and French names corresponding compounds chemical expression of the second forming a prepositional phrase introduced by the preposition instead of resorting to adjectives (eg sodium acetate instead of sodium acetate, sodium acetate, sodium acetate instead; acetate sodium, rather than sodique acetate). "

"Aquest lèxic recull prop de quatre-cents termes que designen els additius alimentaris autoritzats a l’Estat espanyol d’acord amb la normativa vigent. Cada terme inclou les denominacions en català i els equivalents en castellà, francès i anglès, a més del número d’identificació i les seves classes funcionals més habituals, les quals també es poden consultar a través de l’Accés temàtic. Convé fer notar que s’han sistematitzat les denominacions d’additius en català, castellà i francès que corresponen a noms de compostos químics amb l’expressió del segon formant amb un sintagma preposicional introduït amb la preposició de en comptes de recórrer a l’adjectivació (per exemple, acetat de sodi, en lloc de acetat sòdic; acetato de sodio, en lloc de acetato sódico; acétate de sodium, en lloc de acétate sodique)."

Titles
 • Lexicon of food additives
 • Lèxic d'additius alimentaris
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • de
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1607
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/135
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • de
 • es