edit

Dictionary of civil law

"This dictionary contains 1160 words corresponding to the five major traditional areas of civil law: general civil law, civil law of obligations and contracts, real rights, family law and inheritance law. Each article contains the names in Catalan equivalents Spanish definitions and often explanatory notes. There is a dictionary of Catalan civil law, but also includes the Catalan civil law, the concepts of civil law applicable to Catalonia. it is the online version of the dictionary civil, prepared by TERMCAT and the Justice Department of the Generalitat of Catalonia, published in 2005. the original data can be updated and subsequently completed. "

"Aquest diccionari conté 1.160 termes corresponents a les cinc grans àrees clàssiques del dret civil: dret civil general, dret civil d’obligacions i contractes, drets reals, dret de família i dret de successions. Cada article conté les denominacions en català, equivalents en castellà, definicions i, sovint, notes explicatives. No és un diccionari de dret civil català, sinó que inclou, a més del dret civil català, tots els conceptes del dret civil aplicable a Catalunya. Es tracta de la versió en línia del Diccionari de dret civil, elaborat pel TERMCAT i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, publicat l'any 2005. Les dades originals poden haver estat actualitzades o completades posteriorment."

Titles
 • Dictionary of civil law
 • Diccionari de dret civil
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1580
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/150
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es