edit

Dictionary of Sinology

"Dictionary of Sinology Online makes available to users over 1,100 terms specific to this discipline, especially terms related to breast anatomy and physiology, diagnostic techniques, pathology and treatment of breast cancer. each term includes the equivalent names in Catalan and in Spanish, English, French and Italian and, where applicable, the names of the Anatomical Terminology (TA) with corresponding definitions and, eventually, with explanatory notes. the work has been prepared jointly by Pere Culell, Adelaida Fandos and Maribel Nieto, medical professionals linked to the College of Sinology Section of the medical Association of Barcelona, ​​with the advice of TERMCAT. the Department of Health of the Government of Catalonia are supported. With the publication online will want to reinforce the main work of this terminological consensus that terminology is accessible Sinology all sectors that are users. Then encourage them to use it, spreading it among the community involved and send us any suggestions for improvement or upgrade. "

"El Diccionari de sinologia en línia posa a l’abast dels usuaris vora de 1.100 termes propis d’aquesta disciplina; especialment, termes relacionats amb l’anatomia i la fisiologia mamàries, les tècniques diagnòstiques, la patologia de la mama i els tractaments. Cada terme inclou les denominacions en català i els equivalents en castellà, anglès, francès i italià i, si escau, les denominacions de la Terminologia Anatomica (TA), amb les definicions corresponents i, eventualment, amb notes explicatives. L’obra ha estat elaborada conjuntament per Pere Culell, Adelaida Fandos i Maribel Nieto, professionals mèdics vinculats a la Secció Col·legial de Sinologia de Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, amb l'assessorament del TERMCAT. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya hi ha donat suport. Amb la publicació en línia es vol reforçar la voluntat principal d’aquest treball terminològic de consens: que la terminologia de la sinologia sigui accessible a tots els sectors que en són usuaris. Els encoratgem doncs a utilitzar-la, a difondre-la entre el col·lectiu implicat i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització."

Titles
 • Dictionary of Sinology
 • Diccionari de sinologia
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1574
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/117
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es