edit

Multilingual Vocabulary of AIDS

"This dictionary contains more than 400 terms relating to HIV and AIDS that are commonly used in the healthcare setting. You can find terms related to the biological characteristics of HIV, epidemiological and clinical aspects of infection HIV and AIDS and the treatment of the disease. Each term has equivalents in seven denominations Romance languages ​​(Catalan, Spanish -variants Europe and Mexico, French, Galician, Italian, Portuguese and European -variants of Brasil- and Romanian) with corresponding indicators speech and also in English. (...) the vocabulary has been prepared within the framework of the Network Panlatin Terminology (really), created on the initiative of the Union America, which aims to promote the development of the Romance languages. the project has been coordinated by the TERMCAT, which has facilitated the naming game in Catalan, Spanish, French and ang les, from the terminology of AIDS, which was developed in 2005 in collaboration with the Department of Health. You can find more information about this dictionary in loans, the introduction of tree and field references. Also, included are three annexes containing terminology: a table of antiretroviral drugs table of AIDS defining illnesses and a table protein of HIV-1 and HIV-2. "

"Aquest diccionari recull més de 400 termes relatius a la infecció pel VIH i la sida que s'utilitzen habitualment en l'àmbit assistencial. S’hi poden trobar termes relacionats amb les característiques biològiques del VIH, amb aspectes epidemiològics i clínics de la infecció pel VIH i la sida o amb el tractament de la malaltia. Cada terme presenta les denominacions equivalents en set llengües romàniques (català, castellà -variants d’Europa i de Mèxic-, francès, gallec, italià, portuguès -variants d’Europa i de Brasil- i romanès), amb els indicadors de categoria gramatical corresponents, i també en anglès. (...) El vocabulari s’ha elaborat en el marc de la Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter), creada per iniciativa de la Unió Llatina, que té com a objectiu afavorir el desenvolupament de les llengües romàniques. La coordinació del projecte ha anat a càrrec del TERMCAT, que ha facilitat la nomenclatura de partida en català, castellà, francès i anglès, procedent de la Terminologia de la sida, que va elaborar l’any 2005 en col·laboració amb el Departament de Salut. Podeu trobar més informació d’aquest diccionari en els crèdits, la introducció, l’arbre de camp i la bibliografia. A més, s’hi incloïen tres annexos amb contingut terminològic: una taula de fàrmacs antiretrovirals, una taula de malalties definidores de sida i una taula de proteïnes del VIH-1 i el VIH-2."

Titles
 • Multilingual Vocabulary of AIDS
 • Vocabulari multilingüe de la sida
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • gl
 • de
 • it
 • pt
 • ro
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1573
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/134
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • gl
 • de
 • it
 • pt
 • ro
 • es