edit

Dictionary of clinical drugs

"This dictionary contains more than seven hundred words belonging to the field of clinical trials that have the drug as a core, especially those related to the methodology and biostatistics, pharmacology, bioethics, and epidemiology public health, research and scientific publishing and legal regulation and quality control. Complete a brief selection of the work terms that designate the main actors involved in the various phases of a clinical trial. Each term includes names Catalan and equivalents in English and Spanish, in addition to a definition and, if necessary, additional notes. This is the online version of the dictionary of clinical medicine, developed jointly by the Esteve Foundation and TERMCAT, with the support of the Department of Health of the Generalitat of Catalonia. with the online publication of the work aims to strengthen the main aim of this work terminol gic consensus: the terminology of clinical research of medicines accessible to all sectors that are users (doctors, pharmacists, documentary, epidemiologists, students, journalists, translators and editors of specialized texts, etc.). We encourage you therefore to use it, spreading it among the community involved and send us any suggestions for improvement or upgrade. "

"Aquest diccionari recull més de set-cents termes pertanyents a l’àmbit de l’assaig clínic que tenen el medicament com a nucli central, especialment els relacionats amb la metodologia i la bioestadística, la farmacologia, la bioètica, l’epidemiologia i la salut pública, la recerca i la publicació científica i la regulació legal i el control de qualitat. Completa l’obra una breu selecció de termes que designen els principals agents que intervenen en les diverses fases d’un assaig clínic. Cada terme inclou les denominacions en català i els equivalents en castellà i anglès, a més d’una definició i, si escau, notes complementàries. Es tracta de la versió en línia del Diccionari de recerca clínica de medicaments, elaborat conjuntament per la Fundació Dr. Antoni Esteve i el TERMCAT, amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Amb la publicació en línia de l’obra es vol reforçar la voluntat principal d’aquest treball terminològic de consens: que la terminologia de la recerca clínica de medicaments sigui accessible a tots els sectors que en són usuaris (metges, farmacòlegs, documentalistes, epidemiòlegs, estudiants, periodistes, traductors o correctors de textos especialitzats, etc.). Us encoratgem, doncs, a utilitzar-la, a difondre-la entre el col·lectiu implicat i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització."

Titles
 • Dictionary of clinical drugs
 • Diccionari de recerca clínica de medicaments
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1572
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/157
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • es