edit

Names of plants

"This work, online dictionary names of plants. Fitonínimia Corpus Catalan is a descriptive dictionary, compiled in the framework of Catalan names of plants by a team of specialists led by Joan Vallès Xirau and formed by Joan Veny, Josep Vigo, M. Angels Bonet Julia Antonia M. and Joan Carles Villalonga, in collaboration with TERMCAT. the development of this project and the publication of results could be realized thanks to the support of many people and institutions who have believed and have contributed in various ways (see credits). in addition to the direct participation of the Laboratory of Botany, Faculty of Pharmacy, University of Barcelona, ​​has enjoyed a subsidy of Obra Social la Caixa, which has been managed by the Catalan Institute of Natural History, a subsidiary of the scientific society Institute of Catalan Studies. And during the editing process of the work have been sum also at the financial support and collaboration of the University of Barcelona and the Government of Andorra. The online dictionary of plant names. Corpus fitonímia Catalan presents the outcome of research conducted on fitonímica dataset collected over the years on the project. Consulting offers over 35,000 Catalan names and scientific names of 8400, the weighted organized and structured terminological cards in 5800. It also includes additional texts that complement fitonímiques data to facilitate the interpretation and presentation of texts and introduction accompanying the paper edition of this work. Since it is a descriptive dictionary, you should read the presentation and introduction (see also documents and background information) to see what you can find and what value you assign names to each of which includes the chips. The information collected in this work has been the subject of a careful selection, the result of a painstaking reflection and multidisciplinary explained in the aforementioned documents. "

"Aquesta obra, el diccionari en línia Noms de plantes. Corpus de fitonínimia catalana, és un diccionari descriptiu, elaborat en el marc del projecte Noms catalans de plantes per un equip d’especialistes dirigit per Joan Vallès i Xirau i format per Joan Veny, Josep Vigo, M. Àngels Bonet, M. Antònia Julià i Joan Carles Villalonga, en col·laboració amb el TERMCAT. El desenvolupament d’aquest projecte i la publicació dels seus resultats ha pogut fer-se realitat gràcies al suport de moltes persones i institucions, que hi han cregut i hi han contribuït de diverses maneres (vegeu els crèdits). A més a més de la participació directa del Laboratori de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, ha gaudit d’una subvenció de l’Obra Social 'la Caixa', que ha estat gestionada per la Institució Catalana d’Història Natural, societat científica filial de l’Institut d’Estudis Catalans. I durant el procés d’edició de l’obra s’hi han sumat també l’ajut econòmic i la col·laboració de la Universitat de Barcelona i del Govern d’Andorra. El diccionari en línia Noms de plantes. Corpus de fitonímia catalana presenta el resultat final de la recerca fitonímica duta a terme sobre el conjunt de dades recollides al llarg dels anys en el projecte. Ofereix la consulta de més de 35.000 noms catalans i de 8.400 noms científics, organitzats i ponderats, estructurats en 5.800 fitxes terminològiques. Inclou també textos addicionals que complementen les dades fitonímiques per facilitar-ne la interpretació i els textos de presentació i introducció que acompanyen l’edició en paper d’aquesta obra. Atès que es tracta d’un diccionari descriptiu, us recomanem llegir-ne la presentació i la introducció (i consultar també els documents amb informació complementària) per saber què hi podeu trobar i quin valor heu d’atribuir a les denominacions que recull cadascuna de les fitxes. La informació recollida en aquesta obra ha estat objecte d’una tria curosa, fruit d’una reflexió laboriosa i multidisciplinària que s’explica en els documents esmentats."

Titles
 • Names of plants
 • Noms de plantes. Corpus de fitonímia catalana
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • la
URI http://bartoc.org/en/node/1568
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/191
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • la