edit

Dictionary of Physical Geography

"This dictionary includes more than two thousand words belonging primarily in the areas of biogeography, the science of soil, climate, geomorphology and hydrology. Each article terminology also contains the name Catalan, equivalences in Spanish, French and English definition and often explanatory notes. in addition, you will find a dozen boxes containing more than a thousand Catalan terms. This is the online version of the Dictionary of physical geography, made in TERMCAT by 2003 with support from the Department of Environment Government of Catalonia and the Cartographic Institute of Catalonia and the collaboration of specialists from the University of Barcelona and the University of Valencia. "

"Aquest diccionari aplega més de dos mil termes pertanyents bàsicament a les àrees de la biogeografia, la ciència de sòl, la climatologia, la geomorfologia i la hidrologia. Cada article terminològic conté, a més de la denominació catalana, les equivalències en castellà, francès i anglès, la definició i, sovint, notes explicatives. Com a complement, hi trobareu una vintena de quadres que contenen més d'un miler de termes catalans. Es tracta de la versió en línia del Diccionari de geografia física, elaborat l’any 2003 pel TERMCAT amb el suport del Departament de Medi Ambient Generalitat de Catalunya i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i la col·laboració d’especialistes de la Universitat de Barcelona i de la Universitat de València."

Titles
 • Dictionary of Physical Geography
 • Diccionari de geografia física
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1562
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/124
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es