edit

Dictionary of Physiotherapy

"The dictionary includes 1,800 specific terms physiotherapy in the field of physiotherapy classified into ten areas: general concepts, anatomy, physiology, semiology, pathology examination and diagnosis, therapy and prevention; conceptual and methodological trends, body positions and units of measure. This dictionary expands and updates the content of physiotherapy glossary, prepared by Eva Cardona and Jordi Esquirol 2009 and published by the Publications Service of the Autonomous University of Barcelona. This online edition has been the advice TERMCAT terminology and a new principal with respect to the first edition also includes new input equivalent in English. It also includes equivalent terms in Spanish for which the paper edition only picked the name Catalan . another notable difference compared to the glossary is subject classification terms. Each tab ter minològica name contains the main Catalan and Catalan denominations considered synonymous, if any; equivalents in Spanish and English; some latinism; Symbols in the case of units of measurement; definition and, where appropriate, explanatory notes. It also includes the subject area or subject areas in which the term is classified. "

"El Diccionari de fisioteràpia aplega uns 1.800 termes propis de l’àmbit de la fisioteràpia, classificats en deu àrees temàtiques: conceptes generals; anatomia; fisiologia; semiologia; patologia; exploració i diagnòstic; terapèutica i prevenció; corrents conceptuals i metodològics; posicions corporals, i unitats de mesura. Aquest diccionari amplia i actualitza el contingut del Glossari de fisioteràpia, elaborat per Eva de Cardona i Jordi Esquirol i publicat l'any 2009 pel Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. La present edició en línia ha comptat amb l’assessorament terminològic del TERMCAT i com a novetat principal respecte de la primera edició inclou, a més d’entrades noves, equivalents en anglès. També incorpora equivalents en castellà dels termes per als quals l’edició en paper només recollia la denominació catalana. Una altra diferència notable respecte al glossari és la classificació temàtica dels termes. Cada fitxa terminològica conté la denominació catalana considerada principal i les denominacions catalanes sinònimes, si n’hi ha; els equivalents en castellà i en anglès; alguns llatinismes; símbols, en el cas d’unitats de mesura; una definició, i, si escau, notes explicatives. També inclou l’àrea temàtica o àrees temàtiques en què es classifica el terme."

Titles
 • Dictionary of Physiotherapy
 • Diccionari de fisioteràpia
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1561
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/196
Access
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • es