edit

Lexicon of drugs

"This dictionary contains more than three thousand terms that designate the most widely used drugs with names in Catalan and equivalents in Spanish, French and English, in addition to the registered number CAS and their mechanisms of action and therapeutic actions the most common, which can also be accessed via the Access theme. the nomenclature is updated annually to incorporate new international nonproprietary names of drugs approved that are available separately in the section new additions. in addition, includes a review and update of the Rules practices for the Catalan version of the international nonproprietary names (INN) for pharmaceutical substances, which is based in the Catalan version of the drugs that are coming into this work, with new criteria graphic adaptation and some indications on ways and phrasal stress. This is the version and n Online Lexicon of drugs that have made the College of Pharmacists of Barcelona and TERMCAT and edited the College in April 2008 sponsored by Obra Social Caixa Sabadell. "

"Aquest diccionari recull més de tres mil termes que designen els fàrmacs d’ús més generalitzat amb les denominacions en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès, a més del número registrat CAS i les seves accions terapèutiques o mecanismes d’acció més habituals, les quals també es poden consultar a través de l’Accés temàtic. La nomenclatura s’actualitza anualment amb la incorporació de noves denominacions comunes internacionals de fàrmacs aprovades, que es poden consultar separadament a l’apartat Noves incorporacions. A més, s’hi inclou una revisió i actualització de les Normes pràctiques per a la versió catalana de les denominacions comunes internacionals (DCI) de les substàncies farmacèutiques, en les quals es fonamenta la versió catalana dels fàrmacs que tenen entrada en aquesta obra, amb nous criteris d’adaptació gràfica i algunes indicacions sobre les formes sintagmàtiques i l’accentuació. Es tracta de la versió en línia del Lèxic de fàrmacs que han elaborat el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i el TERMCAT i que ha editat el Col·legi l’abril del 2008 amb el patrocini de l’Obra Social Caixa Sabadell."

Titles
 • Lexicon of drugs
 • Lèxic de fàrmacs
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1560
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/12
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • es