edit

Encyclopedic dictionary of medicine

"Encyclopedic Dictionary of Medicine (DEMCAT). Version online job offers available to users data ongoing project work DEMCAT, which aims at developing a new medicine in Catalan Dictionary . This version offered to the public consultation initially contains about 70,000 terms Catalans definition equivalents in Spanish, French and English (possibly in German and Italian and, in cases relevant scientific nomenclature) and also also notes. it corresponds to an evolved version of the second edition of the online encyclopedic dictionary of medicine, which is currently consulting on the website of T's Institute of Catalan Studies. the contents of the encyclopedic dictionary of medicine (DEMCAT): working version will be progressively reviewing and completing periodic updates based on the phases of the project. to facilitate users to weigh the information provided in each tab has established a simple marking system, which identifies files that are no longer made any intervention:

- Identifies where the chips have been minor changes

- Identifies tokens of the terms that are being reviewed systematically terminology

- Identifies tokens validated by the Directorate Editorial DEMCAT

This marking is visible on each tab, and allows access through thematic see the selection of appropriate terms. "

"El Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT). Versió de treball en línia posa a l’abast dels usuaris les dades en curs de treball del projecte DEMCAT, que té com a objectiu l’elaboració d’un nou diccionari de medicina en llengua catalana. Aquesta versió que s’ofereix a la consulta pública conté inicialment prop de 70.000 termes catalans amb definició, els equivalents en castellà, francès i anglès (eventualment, en alemany i italià i, en els casos pertinents, nomenclatures científiques) i, a més a més, notes. Correspon a una versió evolucionada de la segona edició en línia del Diccionari enciclopèdic de medicina, que actualment es consulta en el Portal CiT de l’Institut d’Estudis Catalans. El contingut del Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT): Versió de treball s’anirà revisant i completant progressivament en actualitzacions periòdiques en funció de les fases del projecte. Per facilitar que els usuaris puguin ponderar la informació que s’ofereix en cada fitxa, s’ha establert un sistema de marcatge simple, que identifica les fitxes en què s’hi ha fet ja alguna intervenció:

-- Identifica les fitxes on s’han fet canvis menors

-- Identifica les fitxes dels termes que són objecte de revisió terminològica sistemàtica

-- Identifica les fitxes validades per la Direcció Editorial del DEMCAT

Aquest marcatge és visible des de cada fitxa i permet, a través de l’accés temàtic, consultar la selecció de termes corresponent."

Titles
 • Encyclopedic dictionary of medicine
 • Diccionari enciclopèdic de medicina
 • DEMCAT
KOS Type
Subject
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • la
 • es
URI http://bartoc.org/en/node/1559
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/183
Access
License
Format
Publisher
Address
 • c/ Mallorca, 272
 • Barcelona
 • Barcelona
 • 08037
 • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
 • ca
 • en
 • fr
 • la
 • es