edit

Dictionary of Religions

"El Diccionari de religions difon 1.604 denominacions catalanes que corresponen a 1.427 conceptes diferents. Cada terme s’assigna a una o més d’una de les tradicions religioses amb més presència a Catalunya (bahaisme, budisme, catolicisme, cristianisme ortodox, hinduisme, islam, jainisme, judaisme, protestantisme, sikhisme i zoroastrisme), a banda d’altres agrupacions que han semblat útils (esglésies lliures, noves religions, religions indígenes, religions de la Xina i el Japó). Alguns termes s’han assignat a àrees transversals com ara ciències de la religió i termes seculars. Part del material d'aquest diccionari prové del Vocabulari de religions per a mitjans de comunicació, que es va publicar en paper l’any 2004 i actualment resulta pràcticament introbable. Per aquest motiu, s'ha impulsat l’elaboració d’aquesta edició en línia que permeti accedir a una informació que és difícil d’obtenir per altres vies. Incorpora més de tres-centes entrades noves, un nombre important d’esmenes i addicions, i una reorganització general de la informació oferta perquè sigui més fàcilment accessible en la consulta en pantalla. Aquest diccionari ha estat possible gràcies a la iniciativa de la Direcció General d’Afers Religiosos de tornar a aplegar els quatre organismes que fa deu anys es van implicar en aquest projecte: l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR), el TERMCAT, l'Obra Social 'la Caixa' i la mateixa Direcció General d’Afers Religiosos."

"Dictionary of Religions 1604 spreads Catalan denominations corresponding to 1,427 different items. Each term is assigned to one or more religious traditions in Catalonia with more presence (Baha'i, Buddhism, Catholicism, Orthodox Christianity, Hinduism, Islam , Jainism, Judaism, Protestantism, Sikhism and Zoroastrianism), apart from other groups who have similar tools (free churches, new religions, indigenous religions, religions of China and Japan). Some terms have been assigned to cross-cutting areas such as science and religion secular terms. Part of the material comes from the vocabulary of this dictionary of religions to the media, which was published on paper in 2004 and now is almost can not be found. for this reason, s' has driven the development of this online edition that allows access to information is difficult to obtain by other means. it includes more than three hundred new posts A significant number of amendments and additions, and a general reorganization of the information offered to make it more easily accessible consultation screen. This dictionary has been possible thanks to the initiative of the Directorate General for Religious Affairs to re-gather the four agencies that ten years ago were involved in this project: the UNESCO Association for Interreligious Dialogue (AUDIR) TERMCAT, Obra Social la Caixa and the same Directorate General for Religious Affairs. "

Titles
  • Diccionari de religions
  • Dictionary of Religions
KOS Type
Subject
Languages
  • ca
URI http://bartoc.org/en/node/1551
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/193
Access
License
Format
Publisher
Address
  • c/ Mallorca, 272
  • Barcelona
  • Barcelona
  • 08037
  • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
  • ca