edit

Dictionary casteller

"Aquest diccionari recull un centenar de termes d’ús habitual en l’àmbit, amb les denominacions en i la definició en català, la categoria gramatical i algunes notes complementàries.

Els termes han estat revisats per especialistes de la Colla Jove Xiquets de Tarragona.

Els continguts del diccionari procedeixen del quadríptic El món casteller: terminologia bàsica, que va elaborar el TERMCAT l'any 2001 en col·laboració amb l'Ajuntament de Terrassa, el Consorci per a la Normalització Lingüística i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. La terminologia d'aquest quadríptic s'ha completat amb altres fonts, entre les quals destaca especialment el Diccionari casteller elaborat per Xavier Brotons i revisat pel TERMCAT (Diputació de Barcelona, 2001)."

"This dictionary includes hundreds of terms commonly used in the field, with the names in Catalan and definition, part of speech and some additional notes. The terms have been reviewed by experts of the League of Young Children Tarragona. the contents of the leaflet Dictionary come from the world casteller: basic terminology, that made TERMCAT 2001 in collaboration with the City of Terrace, the Consortium for Language Normalization and the Coordinator Gang castles of Catalonia. the terminology of this leaflet has been completed with other sources, among which especially casteller dictionary developed by Xavier Brotons and reviewed by TERMCAT (Barcelona Provincial Council, 2001). "

Titles
  • Diccionari casteller
  • Dictionary casteller
KOS Type
Subject
Languages
  • ca
URI http://bartoc.org/en/node/1540
Homepage http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/2
Access
License
Format
Publisher
Address
  • c/ Mallorca, 272
  • Barcelona
  • Barcelona
  • 08037
  • Spain
Contact informacio@termcat.cat
Listed in
Languages
  • ca