edit

Management Classification

"Forvaltnings Klassifikation (...) er en ny klassifikation udviklet til anvendelse i ejendomsforvaltning. Forvaltnings Klassifikation erstatter SfB Bygningsdelstavle, som i en årrække har været den gængse standard for klassifikation af bygningsdele i den danske byggesektor. Forvaltnings Klassifikation er udarbejdet af Landsbyggefonden i samarbejde med Kommunernes Landsforening. Med Forvaltnings Klassifikation kan man som hidtil med sin SfB Bygningsdelstavle holde orden på sine bygningsdele. Det bliver faktisk lidt nemmere, bl.a. fordi bygningsdele i terræn og bygningsdele i bygning nu er klart adskilt. Det bliver også nemmere at holde styr på bygningsdelenes egenskaber, fordi klassifikationen omfatter en systematik for beskrivelse af egenskabsdata. Den væsentligste nyskabelse ved Forvaltnings Klassifikation er dog, at den omfatter den samlede systematik, som er nødvendig, når man bevæger sig fra den traditionelle dokumentbaserede situation, hvor samme information ofte findes flere steder og i flere varianter og over i en moderne digital web-baseret verden, hvor den enkelte information kun findes og opdateres ét sted og hvorfra den er tilgængelig for alle."

"Management Classification (...) is a new classification developed for use in property management. Management Classification replaces SfB Building Panel, which for a number of years has been the usual standard for classification of building components in the Danish construction sector. Management Classification has been prepared by the National Fund in cooperation With the management's classification society, as with its SfB Building Panel, it is possible to keep track of its building components. So, it is actually a little easier, partly because building parts in terrain and building parts in buildings are now clearly separated. It will also be easier to keep Controls the characteristics of the building components because the classification includes a systematic description of property data. The main innovation of the Management Classification, however, is that it includes the overall systematics required when moving from the traditional document-based situation where the same information often finds S in several places and in several variants and into a modern digital web-based world where the individual information is only available and updated in one place and from which it is accessible to everyone. "

Titles
  • Forvaltnings Klassifikation
  • Management Classification
KOS Type
Links
Subject
Languages
  • da
URI http://bartoc.org/en/node/1352
Access
Format
Address
  • Studiestræde 50
  • Copenhagen
  • 1554
  • Denmark
Languages
  • da