edit

Systematic Register to the Nordic Journal of Criminal Science 1983-2012

"Det kongelige Bibliotek har i 2013 prisværdigt sørget for, at Nordisk Tidsskrift for Straffe­ret og dets afløser Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab fra perioden 1912-2012 er blevet gjort tilgængelige på nettet. I denne forbindelse har det yderligere udlagt Nell Rasmussen, Vagn Greve & Lene Kielgast: Bibliografi over Nordiske kriminalvidenskabelige tidsskrifter og årbøger 1878-1982, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Køben­havn 1984, samt Lene Kielgast: Forfatterregister til Bibliografi over Nordiske kriminalvidenskabelige tidsskrifter og årbøger 1878-1982, Kriminalistisk Instituts stencilserie, nr. 32, København 1985, hvad der gør det betydeligt lettere at finde det relevante i tidsskrifterne. Det har dog efterladt et hul i registrene for årene 1983-2012; det er dette hul, som søges dækket gennem nærværende register. Dette register anvender i det væsentlige samme systematik og kriterier, som de tidligere."

"In 2013, the Royal Library has made a pragmatic assurance that the Nordic Journal of Criminal Law and its replacement of the Nordic Journal of Criminal Science from the period 1912-2012 has been made available on the internet. In addition, Nell Rasmussen, Vagn Greve and Lene Kielgast : Bibliography of Nordic Criminal journals and yearbooks 1878-1982, Jurist and Economic Union Publishers, Copenhagen 1984, and Lene Kielgast: Author Register for Bibliography of Nordic Criminal Magazines and Yearbooks 1878-1982, Criminal Institute's Stencil Series, No. 32, Copenhagen 1985, what Which makes it considerably easier to find the relevant ones in the journals. However, it has left a gap in the registers for the years 1983-2012: this hole is searched through this register. This registry uses essentially the same systematics and criteria as the earlier."

Titles
  • Systematisk register til Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab 1983-2012
  • Systematic Register to the Nordic Journal of Criminal Science 1983-2012
KOS Type
Subject
Languages
  • da
URI http://bartoc.org/en/node/1347
Homepage http://www.kb.dk/e-mat/dod/130020753073.pdf
Access
Format
Publisher
Address
  • Nurdugsvej 9
  • Greve
  • 2670
  • Denmark
Languages
  • da