Una taula dels temps geològics

Abstract: 

"Aquesta obra és un recull de prop de mil termes, fruit acumulat de dos segles de desenvolupament científic. (...) La informació mínima que té cada terme del glossari és: entrada i categoria gramatical.
D'altra banda, hi ha termes que tenen informació addicional, com ara: - Definició. - Equivalències en anglès, espanyol, francès i alemany. - Sinònims. - Notes. - Termes relacionats."

English Abstract: 

"This work is a collection of about a thousand words, the result of two centuries of accumulated scientific development. (...) The minimum information that each glossary term is: input and speech.
Moreover, there are terms that have additional information, such as: - Definition. - equivalences in English, Spanish, French and German. - synonyms. - Notes. - Related Terms. "

English Title: 
A table of geologic time
Author: 
Oriol Riba
Salvador Reguant
Institut d'Estudis Catalans
EuroVoc: 
Access: 
KOS Types Vocabulary: 
Address: 
Carrer del Carme, 47, Barcelona, B, 08001, Spain