edit

The thesaurus of the Parliament of Catalonia

"L'Eurovoc és un tesaurus plurilingüe i multidisciplinari elaborat pel Parlament Europeu i l'Oficina de Publicacions Oficials de les Comunitats Europees (OPOCE) que comprèn tots els àmbits d'activitat de la Unió Europea i que permet indexar els documents que gestionen les institucions europees amb la finalitat de possibilitar-ne la consulta. (...) A l'Estat espanyol, el tesaurus Eurovoc ha estat traduït a l'èuscar, per la Diputació Foral de Biscaia, i al català, pel Parlament de Catalunya. Si bé l'objectiu originari de l'Eurovoc era el tractament de la documentació que generen les institucions comunitàries, el tesaurus és també un instrument multidisciplinari prou ampli per a poder cobrir les diverses perspectives nacionals, amb un accent molt marcat en tot allò que fa referència a l'àmbit parlamentari. És per això que, a part d'institucions europees com ara el Parlament Europeu o l'Oficina de Publicacions Oficials de la Unió Europea, també és l'instrument de descripció emprat per molts parlaments nacionals, regionals i autonòmics i d'algunes administracions públiques d'arreu de la Unió Europea. El caire internacional de la institució fa que, evidentment, el tesaurus Eurovoc sigui multidisciplinari i plurilingüe, i que intenti -i, de fet, ho aconsegueix- crear un marc genèric de descripció temàtica en gairebé tots els àmbits que, d'una manera o d'una altra, són comuns a qualsevol institució política en tots els seus vessants (econòmic, social, agrari, audiovisual, etc.).

Malgrat això, un mateix instrument de descripció temàtica difícilment pot satisfer les expectatives de totes les institucions internacionals que en fan ús. Hi ha diversos factors (socials, polítics, lingüístics, geogràfics, etc.) que fan que les necessitats descriptives de cada institució siguin diferents. Per tant, un llenguatge d'indexació ha d'estar bàsicament al servei de la institució que l'utilitza perquè pugui satisfer les necessitats específiques de recuperació de la informació de la mateixa administració i, en general, de tots els usuaris.

El Parlament de Catalunya, a l'hora de traduir el tesaurus Eurovoc al català, va optar per fer-ne un desenvolupament propi, amb nous descriptors i no-descriptors que va considerar que hi havien de ser per a cobrir les necessitats d'indexació de la institució, i també les noves relacions associatives o notes explicatives que li van semblar adequades.

Així, des de l'any 2000, el tesaurus Eurovoc amb desenvolupament propi del Parlament de Catalunya és l'instrument de descripció que s'utilitza per a indexar totes les iniciatives parlamentàries, la qual cosa facilita que es pugui consultar amb molta facilitat tota l'activitat parlamentària que s'ha dut a terme a la cambra catalana."

"The Eurovoc thesaurus is a multilingual, multidisciplinary prepared by the Parliament and the Office for Official Publications of the European Communities (OPOCE) that covers all areas of activity of the European Union and allows indexed documents that manage institutions Europe in order to facilitate their consultation. (...) in Spain, the thesaurus Eurovoc has been translated into Basque by the Provincial Council of Biscay, and Catalan, by the Parliament of Catalonia. If While the original purpose of the treatment was Eurovoc documentation generated by the Community institutions, the thesaurus is also a tool for multidisciplinary broad enough to cover the different national perspectives, with a very strong accent in all that concerns at parliamentary level. that is why, apart from European institutions such as the Parliament or the Office for Official Publications of the European Union, is also the instrument of falling ripció used by many national parliaments, regional and regional government and some from across the European Union. The international nature of the institution makes obviously Eurovoc thesaurus is multidisciplinary and multilingual, and you try and actually, it aconsegueix- a framework generic description theme in almost all areas, in one way or on the other, are common to any political institution in all its aspects (economic, social, agricultural, audiovisual, etc.).

However, the same instrument thematic description can hardly meet the expectations of all international institutions to make use of. There are several factors (social, political, linguistic, geographical, etc.) that make the needs of each institution are different descriptive. Therefore, indexing language should be primarily serving the institution uses so it can meet the specific needs of information retrieval in the same administration and in general for all users.

The Parliament of Catalonia, when the thesaurus Eurovoc translated into Catalan, chose to make its own development, with new descriptors and non-descriptors felt that there should be a needs index the institution and the new associative relations or explanatory notes seemed appropriate.

Thus, since 2000, the thesaurus Eurovoc own development with the Parliament of Catalonia is the instrument description that is used to index all parliamentary initiatives, which facilitates you can very easily see the entire parliamentary activity that has taken place in the Catalan parliament. "

Titles
  • El tesaurus del Parlament de Catalunya
  • The thesaurus of the Parliament of Catalonia
  • EuroVoc
KOS Type
Subject
Languages
  • ca
URI http://bartoc.org/en/node/1006
Homepage http://www.parlament.cat/web/documentacio/recursos-documentals/tesaurus/index.html
Access
Format
Publisher
Address
  • Parc de la Ciutadella
  • Barcelona
  • Barcelona
  • 08003
  • Spain
Languages
  • ca