Warsaw

Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej

"JHP BN zawiera słownictwo, które umożliwia budowę haseł adekwatnie charakteryzujących treść i formę dokumentów gromadzonych w bibliotekach. Każdy byt, obiekt, pojęcie, zjawisko, które posiada własną nazwę i jest zdefiniowane w wiarygodnych źródłach informacji, powinno być wyrażone odpowiednim tematem. Na słownictwo JHP BN składają się tematy i określniki."

Słownik Terminologiczny z Zakresu Bibliografii i Katalogowania

"Sternik prezentuje terminy w dwóch językach: polskim i angielskim oraz ich definicje pochodzące z literatury słownikowej i encyklopedycznej, literatury przedmiotu, dokumentacji instytucji bibliotekarskich i bibliograficznych; norm i standardów. Dowiesz się np. co oznacza punkt dostępu, zasób, czy jak rozumiane jest dziś pojęcie dzieła. Możesz również zgłosić propozycje terminów (Menu - zgłoszenie), które Twoim zdaniem powinny pojawić się w tym słowniku. Zachęcamy do współpracy. 1307 Terminy, 2520 Relacje pomiędzy terminami, 62 Terminy równoznaczne."

"The helmsman presents deadlines in two languages: Polish and English and their definitions derived from the dictionary and encyclopaedical literature, the literature of the subject, library and bibliographic documentation, norms and standards, for example, what means an access point, resource, or what is understood today. You can also submit suggested terms (Menu - Notification) that you think should appear in this dictionary. "We encourage you to work together." 1307 Terms, 2520 Relations Between Terms, 62 Terms Equivalent. "