Unknown

Genrethesaurus ten behoeve van de ontsluiting van bewaarcollecties kinderboeken

"INHOUD
ALFABETISCHE LIJST VAN TERMEN
Betekenis afkortingen
Lijst van genres voor audiovisueel materiaal
Hierarchisch overzicht van de Bijzondere boekvormen
Register van voorkeurstermen"

"CONTENT
ALPHABETICAL LIST OF TERMS
abbreviations meaning
List of genres of audiovisual material
Hierarchical view of the special book form
Register of preferred terms"

Homosaurus

"This is an International Thesaurus of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Index Terms that is currently used by https://www.digitaltransgenderarchive.net.

This vocabulary was originally a project of the International Homo/Lesbian Informatiecentre & Archives and compiled by Jack van der Wel (with support of Ellen Greenblatt) in 2013. That offline document has been transcrabed into the Linked Data provider under development here."

Aquo-lex

"Het Aquo-lex biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Fouten die bij gegevensuitwisseling optreden, ontstaan namelijk vaak door verschil in betekenis. Aquo-lex, het ‘waterwoordenboek', bevat circa 7500 definities voor termen. Het gebruik van termen uit Aquo-lex en de daarbij horende definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Het Aquo-lex kunt u op de volgende manieren gebruiken:

"The Aquo-lex provides a" default language "that aims to prevent speech confusion between people and / or information systems. Errors that occur in data exchange often arise because of differences in meaning. Aquo-lex, the" water dictionary ", contains approximately 7500 definitions for terms. The use of terms from Aquo lex and the corresponding definitions lead to better data exchange.

The Aquo lex can be used in the following ways:

Gemeenschappelijke Thesaurus Audiovisuele Archieven

"Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft samen met enkele andere Nederlandse organisaties die audiovisueel cultureel erfgoed beheren de Gemeenschappelijke Thesaurus voor Audiovisuele Archieven (GTAA) ontwikkeld. De GTAA wordt gebruikt voor het doeltreffend karakteriseren van de inhoud van audiovisueel materiaal uit het archief met labels afkomstig uit een gecontroleerde en gestructureerde lijst van termen, een thesaurus. De thesaurus wordt bij Beeld en Geluid voornamelijk ingezet in het handmatige beschrijvingsproces, maar ook meer en meer bij automatische annotatietechnieken.

"The Dutch Institute for Sound and Vision has teamed up with some other Dutch organizations operating audiovisual cultural heritage developed the Common Thesaurus for Audiovisual Archives (GTAA). The GTAA is used to efficiently characterize the content of audiovisual material from the archive with labels originated from a controlled and structured list of terms, a thesaurus. the thesaurus will be placed at Sound and mainly used in the manual description process, but also more and more automatic annotation techniques.

T.M.C. Asser Instituut Classification Scheme

"The T.M.C. Asser Instituut is a foundation (registered on 17 February 1994 with the Chamber of Commerce Haaglanden, The Netherlands, under file number 41158427) with the purpose of performing and maintaining scientific research and education in the areas of international and European law. It is a non-profit organisation, primarily funded by the Dutch Ministry for Education, Culture and Science and administered through the University of Amsterdam.

Multilingual Egyptian Thesaurus

"Ce Thesaurus est une compilation de nombreuses sources utilisées en général pour les applications informatiques. Il a été développé par une équipe internationale d'égyptologues en sept langues et se compose de 15 rubriques. Son objectif est de proposer une norme de documentation pour décrire les objets égyptologiques. De nombreux musées l'ont déjà adopté ; et il devient de ce fait un standard international de plus en plus reconnu."

"This Thesaurus is a compilation of many sources used in general for computer applications and has been developed by an international team of Egyptologists in seven languages and consists of 15 sections and aims to provide a documentation standard to describe Many museums have already adopted it, and it is becoming an increasingly recognized international standard. "

Nederlandse Basisclassificatie

"De Nederlandse basisclassificatie (NBC) is een van oorsprong Nederlands bibliotheek classificatie-schema speciaal ontwikkeld voor wetenschappelijke bibliotheken. Deze classificatie is eind 80-er jaren ontwikkeld onder leiding van de Koninklijke Bibliotheek (Nederland), in gebruik sinds 1990 en wordt sindsdien bijgewerkt.

"The Dutch Basic Classification (NBC) is originally a Dutch library classification scheme developed for academic libraries. This rating is late 80's developed under the leadership of the Royal Library (Netherlands), in use since 1990 and has since been updated.

Pages