Unknown

Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej

"JHP BN zawiera słownictwo, które umożliwia budowę haseł adekwatnie charakteryzujących treść i formę dokumentów gromadzonych w bibliotekach. Każdy byt, obiekt, pojęcie, zjawisko, które posiada własną nazwę i jest zdefiniowane w wiarygodnych źródłach informacji, powinno być wyrażone odpowiednim tematem. Na słownictwo JHP BN składają się tematy i określniki."

Bibliografia Historii Śląska Systematyka

Die Bibliographie zur Geschichte Schlesiens verzeichnet Erträge der historisch arbeitenden Wissenschaften zur Vergangenheit der Region und erfüllt damit eine wissenschaftliche sowie eine wissenschaftspopuläre Funktion. Berücksichtigt werden sowohl Monografien wie auch Beiträge aus Sammelbänden und Zeitschriften (außer der Tagespresse und Wochenzeitungen). Eingang in die Datenbank finden vorrangig geschichtswissenschaftliche Publikationen sowie Beiträge anderer Wissensschaftsdisziplinen, die historische Inhalte betreffen.

The bibliography on the history of Silesia records the history of the historically working sciences on the past of the region and thus fulfills a scientific and a scientific-popular function. Both monographs and contributions from anthologies and journals (except for the daily press and weekly newspapers) are considered. Input into the database is primarily the history of scientific publications as well as contributions from other scientific disciplines concerning historical content.

System Klasyfikacji Umiejętności

"System Klasyfikacji Umiejętności (SKU) to autorski projekt ekipy edugracji: jest to graficzny system, wzorowany na systemie PEGI, mający na celu pomoc w zdobyciu informacji o umiejętnościach rozwijanych w grach dla dzieci i młodzieży. W obecnej chwili składa się on ze znaków (umiejętności) pogrupowanych w 8 grup rozwojowych. System ten jest ułatwieniem dla rodziców szukających gier rozwijających konkretne umiejętności, wspomaga świadomy wybór w terapii i edukacji.

Tezaurus dziedzictwa kulturowego

"'Tezaurus dziedzictwa kulturowego' powstał w ramach projektu 'Słownik hierarchiczny pojęć dla dziedzictwa kulturowego – narzędzie wspomagające tworzenie i wykorzystywanie baz danych obejmujących zabytki sztuki', realizowanego przez Pracownię Dokumentacji Zabytków Sztuki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2007-2009 pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Harasimowicza (IV Konkurs Projektów Badawczych Rozwojowych, projekt nr N 17 0004 04).

"Thesaurus of cultural heritage" was created within the framework of the project "Dictionary of hierarchical terminology of cultural heritage - a tool supporting the creation and use of databases of monuments of art", realized by the Documentary Museum of Art Monuments of the Institute of Art History of the University of Wrocław in 2007-2009 under the supervision of prof. Project No. N 17 0004 04.

Słownik Terminologiczny z Zakresu Bibliografii i Katalogowania

"Sternik prezentuje terminy w dwóch językach: polskim i angielskim oraz ich definicje pochodzące z literatury słownikowej i encyklopedycznej, literatury przedmiotu, dokumentacji instytucji bibliotekarskich i bibliograficznych; norm i standardów. Dowiesz się np. co oznacza punkt dostępu, zasób, czy jak rozumiane jest dziś pojęcie dzieła. Możesz również zgłosić propozycje terminów (Menu - zgłoszenie), które Twoim zdaniem powinny pojawić się w tym słowniku. Zachęcamy do współpracy. 1307 Terminy, 2520 Relacje pomiędzy terminami, 62 Terminy równoznaczne."

"The helmsman presents deadlines in two languages: Polish and English and their definitions derived from the dictionary and encyclopaedical literature, the literature of the subject, library and bibliographic documentation, norms and standards, for example, what means an access point, resource, or what is understood today. You can also submit suggested terms (Menu - Notification) that you think should appear in this dictionary. "We encourage you to work together." 1307 Terms, 2520 Relations Between Terms, 62 Terms Equivalent. "