Unknown

Rikstermbanken

"Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Rikstermbanken innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden. I Rikstermbanken finner du till största delen termer på svenska, men också termer på flera av Sveriges minoritetsspråk och på andra språk, bland annat på engelska, franska, tyska och ryska. Rikstermbanken är fri och gratis, öppen för alla och envar, oavsett om du är journalist, översättare, handläggare vid en myndighet eller vetgirig vanlig medborgare.

"At its grand opening, Rikstermbanken contained more than 50 000 term records, and it will continue to grow contentwise. Although it is a Swedish term bank, it does not only contain Swedish terms but also terms in other languages, e.g. English, French, German, and Finnish, to name a few. Terminologicentrum TNC (The Swedish Centre for Terminology) has designed the term bank and its software, and is also the responsible body for the term bank and its content. The Swedish Ministry of Industry, Employment and Communications has contributed financially to its realization.

Svensk-Engelsk Ordbok för den Högre Utbildningen

"Svensk-engelsk ordbok innehåller översättningar av termer av relevans för högre utbildning. Utgångspunkt för urvalet är att termerna antingen är specifika för högskoleområdet eller har en specifik betydelse när det gäller utbildning. Vissa termer innehåller förutom engelsk översättning även en definition eller en anmärkning. Ordboken innehåller inte översättningar av myndighetsnamn och inte heller statliga tjänstetitlar. (...) Termerna går att söka både på svenska och engelska, men ordboken utgår från de svenska begreppen. Definitioner och anmärkningar finns endast på svenska.

"The Swedish-English dictionary contains translations of terms relevant to higher education. The starting point for the selection is that the terms are either specific to the university area or have a specific meaning in terms of education. Some terms contain, in addition to English translation, a definition or a remark. Does not contain translations of government names or government service titles. (...) The terms can be searched both in Swedish and English, but the dictionary is based on the Swedish terms. Definitions and remarks are only available in Swedish.

Fartygstyper

"Fartygstypslistan innehåller termer som är användbara när ett fartyg, en avbildning av ett fartyg eller föremål kopplade till ett fartyg ska registreras. Datasetet Fartygstyper är tänkt att användas tillsammans med datasetet Namngivna fartygstyper och datasetet Serietillverkade fartyg. Det maritima kulturarvet är en angelägenhet för många. Vi är därför åtta maritima museer som samarbetar kring gemensamma auktoriteter och vokabulär för att kunna beskriva det maritima kulturarvet på ett enhetligt sätt.

"The Ship Type List contains terms that are useful when registering a vessel, a map of a vessel or item attached to a vessel. The Data Type Ship Types are intended to be used with the Data Set Named Ship Types and the Data Set Series Manufactured Ships. The maritime heritage is a concern for many. We are therefore eight maritime museums that collaborate on common authorities and vocabulary in order to be able to describe the maritime heritage in a unified way.

Pages