Unknown

CaLAThe

"The first version of this thesaurus (Sept. 2011) was prepared based on terms and term relationships derived from ISO/DIS Land Administration Domain Model (dated 2010-03-01) which was initiated by Peter van Oosterom and Christiaan Lemmen, as well as terms adopted from other thesauri including the AGROVOC multilingual agricultural vocabulary, the GEMET Thesaurus, INSPIRE Spatial Data Themes, and the STW Thesaurus for Economics. In version 2 (Oct. 2012), the about 110 terms of the version 1.0 was supplemented with terms, which address the dynamic or process aspect of the domain.

DK5 Decimalklassedeling

"DK5 er det fælles opstillings- og klassifikationssystem for de danske folke- og skolebiblioteker. Systemet består af en systematisk oversigt over emneområder samt af henholdsvis et alfabetisk og et systematisk register. (...) DK5 er et aspektorienteret klassifikationssystem. De 100 hovedgrupper er underdelt efter decimalprincippet. Den primære underdeling i decimalklassedelingen sker efter discipliner og fag. Strukturen er i princippet hierarkisk i såvel notation som i grupperelationer.

"DK5 is the common setup and classification system for the Danish public and school libraries. The system consists of a systematic overview of subject areas and an alphabetical and a systematic register, respectively. (...) DK5 is an aspect-oriented classification system. The 100 main groups are Subdivided according to the decimal principle. The primary division in the decimal class division takes place according to disciplines and subjects. The structure is in principle hierarchical in both notation and group relations.

DBK-klassifikation

"DBK var det første bud på et sammenhængende klassifikationssystem for byggeriet i Danmark og blev udviklet i perioden 2003-2006. DBK er et fælles system til klassificering af information om byggeri og bygninger – udviklet til Det Digitale Byggeri. DBK afløser det gamle SfB-system og forskellige brancheorienterede eller hjemmegjorte systemer. DBK er efterfølgende afløst af CCS. Klassifikation er nødvendigt for at holde styr på de mange forskellige typer information, der indgår i et byggeprojekt eller i forbindelse med bygningsdrift.

"DBK was the first bid for a coherent classification system for construction in Denmark and was developed in the period 2003-2006. DBK is a common system for classification of building and building information - developed for the Digital Building. DBK replaces the old SfB system And different industry-oriented or home-based systems. DBK is subsequently replaced by CCS. Classification is necessary to keep track of the many different types of information that is part of a construction project or in connection with building operations.

Forvaltnings Klassifikation

"Forvaltnings Klassifikation (...) er en ny klassifikation udviklet til anvendelse i ejendomsforvaltning. Forvaltnings Klassifikation erstatter SfB Bygningsdelstavle, som i en årrække har været den gængse standard for klassifikation af bygningsdele i den danske byggesektor. Forvaltnings Klassifikation er udarbejdet af Landsbyggefonden i samarbejde med Kommunernes Landsforening. Med Forvaltnings Klassifikation kan man som hidtil med sin SfB Bygningsdelstavle holde orden på sine bygningsdele. Det bliver faktisk lidt nemmere, bl.a.

"Management Classification (...) is a new classification developed for use in property management. Management Classification replaces SfB Building Panel, which for a number of years has been the usual standard for classification of building components in the Danish construction sector. Management Classification has been prepared by the National Fund in cooperation With the management's classification society, as with its SfB Building Panel, it is possible to keep track of its building components.

NOMESCO Classification of Surgical Procedures

"The Classification of Surgical Procedures (NCSP) is based on the traditions of the surgical profession in the Nordic countries and reflects surgical practice in these countries in 1994. It constitutes the first common Nordic classification of surgical procedures. In producing this classification attention has been paid to generally accepted requirements for surgical procedure components as seen in concurrent classification development. In addition the classification is designed to give reasonable scope for expansion to meet anticipated future advances in the field of surgical procedures.

Sygehusvæsnets Klassifikationssystem

"Sygehusvæsnets Klassifikationssystem (SKS) består af flere tusinde koder, som anvendes til at levere struktureret information til forskellige informationssystemer. Koderne spænder over et meget bredt spekter, og at finde lige netop dén kode, som nøjagtigt afspejler en given hændelse eller tilstand, er ikke altid en triviel opgave. Derfor har vi lavet nogle online-værktøjer - de er langt fra perfekte, men dog forhåbentlig en hjælp. Alle værktøjerne er baseret på en online database, som kun indeholder gældende SKS- og SHAK-koder.

"The hospital system classification system (SKS) consists of several thousand codes that are used to provide structured information to different information systems. The codes span a very wide range and to find just that code that accurately reflects a given event or condition is not Always a trivial task. Therefore, we have made some online tools - they are far from perfect, but hopefully help. All tools are based on an online database that contains only SKS and SHAK codes. The database is updated continuously , And the data content of the tools is thus always updated. "

Pages