Stockholm

Svensk-Engelsk Ordbok för den Högre Utbildningen

"Svensk-engelsk ordbok innehåller översättningar av termer av relevans för högre utbildning. Utgångspunkt för urvalet är att termerna antingen är specifika för högskoleområdet eller har en specifik betydelse när det gäller utbildning. Vissa termer innehåller förutom engelsk översättning även en definition eller en anmärkning. Ordboken innehåller inte översättningar av myndighetsnamn och inte heller statliga tjänstetitlar. (...) Termerna går att söka både på svenska och engelska, men ordboken utgår från de svenska begreppen. Definitioner och anmärkningar finns endast på svenska.

"The Swedish-English dictionary contains translations of terms relevant to higher education. The starting point for the selection is that the terms are either specific to the university area or have a specific meaning in terms of education. Some terms contain, in addition to English translation, a definition or a remark. Does not contain translations of government names or government service titles. (...) The terms can be searched both in Swedish and English, but the dictionary is based on the Swedish terms. Definitions and remarks are only available in Swedish.

Fartygstyper

"Fartygstypslistan innehåller termer som är användbara när ett fartyg, en avbildning av ett fartyg eller föremål kopplade till ett fartyg ska registreras. Datasetet Fartygstyper är tänkt att användas tillsammans med datasetet Namngivna fartygstyper och datasetet Serietillverkade fartyg. Det maritima kulturarvet är en angelägenhet för många. Vi är därför åtta maritima museer som samarbetar kring gemensamma auktoriteter och vokabulär för att kunna beskriva det maritima kulturarvet på ett enhetligt sätt.

"The Ship Type List contains terms that are useful when registering a vessel, a map of a vessel or item attached to a vessel. The Data Type Ship Types are intended to be used with the Data Set Named Ship Types and the Data Set Series Manufactured Ships. The maritime heritage is a concern for many. We are therefore eight maritime museums that collaborate on common authorities and vocabulary in order to be able to describe the maritime heritage in a unified way.

Svenska ämnesord

"Svenska ämnesord (SAO) är ett kontrollerat ämnesordssystem med nästan 38 000 termer från alla ämnesområden. Systemet har funnits sedan 2000 och används av de flesta högskole- och universitetsbibliotek och av många LIBRIS-bibliotek. I Svenska ämnesord kan du hitta ämnesord för att söka i bibliotekskataloger och andra databaser, och för att indexera facklitteratur och annat material.

"Swedish subject headings (SAO) is a controlled subject headings system containing 38 000 terms from all disciplines. The system has been around since 2000 and is used by most university libraries and many LIBRIS libraries. In Swedish subject headings, you can find subject headings to search library catalogs and other databases, and to index the literature and other materials."

Klassifikationssystem för svenska bibliotek

"SAB är ett klassifikationssystem som klassificerar framför allt böcker men även andra media. Det används på många svenska folkbibliotek, skolbibliotek och forskningsbibliotek. Första upplagan kom 1921 och byggde på den klassifikation som då användes i de vetenskapliga bibliotekens accessionskatalog. Systemet går även under namnen "Klassifikationssystem för svenska bibliotek", "SAB-systemet" och "SAB:s klassifikationssystem". Förkortningen SAB står för "Sveriges Allmänna Biblioteksförening".

"SAB is a classification system that primarily classifies books, but also other media. It is used in many Swedish public libraries, school libraries and research libraries. The first edition came in 1921 and was based on the classification used in the accession libraries of the scientific libraries. The system is also called" SAB System Classification System "," SAB System "and" SAB Classification System ". The abbreviation SAB stands for the" Swedish Public Library Association. "SAB collaborated with the Swedish Library Society (SBS) and formed the current Swedish Library Association.

Patent- och registreringsverket Tesaurus

"Tesaurus är en databas med utvalda och kontrollerade ämnesord som delvis är hierarkiskt ordnade. Ämnesorden är sökbara i fritext i de databaser där indexering används som en extra sökhjälp."

"Thesaurus is a database of selected and controlled subject that is partly organized hierarchically. Subjects are searchable in free text in the database where the index is used as an additional search help."